Opp gjennom årene har jeg tenkt på dere som folkets forlengede arm.

Det gjør jeg ikke lenger. Jeg føler at vi, folket som valgte dere, kun blir sett på som stemmekveg.

I Kommunestyret 19.06.14 ble saken om fremtidig kommunereform behandlet og kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak der punkt 4 sier følgende :

"Prosessen må få en god, solid og bred folkelig samt politisk behandling. Det må ikke utvikle seg til en prosess dominert av andre aktører."

Sitat slutt.

Det er jo klar tale.

Våren 2016 har vi folkeavstemning om kommunesammenslåing der et stort flertall stemmer for ingen sammenslåing.

22.06.16 er saken oppe til behandling i kommunestyret som fatter følgene vedtak :

"Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing ".

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at representanten Terkelsen, Frp fremmet et forslag der punkt 2 sier :

"Kommunestyret godkjenner at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31.august igjen med K 1. "

Overnevnte forslag falt.

På formannskapsmøtet nå i september var det til min store overraskelse fellesmøte mellom Søgne og Songdalen.

Hvorfor ??

Den første saken var Politireformen og den neste var Fylkesmannens innstilling i kommunereformen i Agderfylkene.

At Fylkesmannen mente sammenslåing av flere kommuner var en god idé er noe Formannskapet har vært klar over lenge. Det var de klar over når de gjorde sitt vedtak om å følge folkeavstemningen i juni.

At Fylkesmannen foreslår å starte med å slå sammen Søgne, Sogndalen og Kristiansand var noe politikerne så ville komme.

At Terkelsen kom med forslag om K3 allerede 22.juni virket det som politikerne ikke husket.

Hvis man legger til grunn vedtaket fra juni 2014 hvor det står klart og tydelig at dette IKKE skal være en prosess styrt av andre aktører hvilken rolle spiller da Fylkesmannens innstilling ? Fylkesmannen er i høyeste grad annen aktør.

Når man så kommer til september 2016 og de samme representantene som var med på vedtaket om å : følge det klare råd fra folkeavstemningen til grunn og avslutte prosessen med kommunesammenslåing, dette i juni 2016, plutselig kommer på den strålende idéen å sondere i egne partier for om mulig å komme til kommunestyret med et forslag om å starte opp forsøk med intensjonsavtale med kommunene i K3 da ramler jeg av lasset.

Jeg skjønner hvor politikerforakt kommer fra.

Hvis noen politikere stemmer forskjellig fra 22. juni 2016 tror jeg ikke dere skal påregne en politisk karriere neste periode.

Vi velgere husker nemlig godt.

Søgne, 26.september 2016