Leder av varselmottaket i Søgne, Børre Andreassen som også er økonomisjef i Søgne kommune, forsvarte at lukking av anonymt varsel var gjort etter råd fra eksperter.

I følge Andreassens informasjon til Søgne kontrollutvalg fikk de råd om en psykososial vernerunde samt å lukke varslene om ledelsen ikke fikk vite navnene på varslerne innen 14 dager.

Årsrapporten til varslingsmottaket i Søgne, som etter forespørsel fra Søgne kontrollutvalg ble lagt fram i ekstraordinært møte, framkommer det at det er kommet tre anonyme varsler på leder i Helse og Omsorg. Disse er blitt lukket etter å ha blitt håndtert i linjen. Det er sendt en mail fra kommunesjef i Helse og Omsorg hvor det blir gitt beskjed at hvis ikke varsler tilkjennegir seg vil saken bli lukket.

Første anonyme varsel ble sendt 3. oktober 2018 og lukket 1. november 2018. Videre nytt varsel 11.12.18 som ble lukket 19.12.18. Videre 28.12.18, dette ble lukket 14. januar 2019.

– Det eneste som skjer er at en ikke følger rådet om psykososial vernerunde, det eneste som skjer er at en ber den anonyme melde seg. Ingenting er gjort, sa utvalgsmedlem Audun Øvrebø (Ap).

Uenig

Det var ikke varslingsmottakets leder enig i.

– Det er gjort mye her basert på de dokumentene som er unntatt offentlighet. En har gjort mye, kalt inn til møter med tillitsvalgte og hovedtilliitsvalgt. Det er gjort mye er vår mening, sa Andreassen og ba om at møtet ble lukket.

Nestleder Per Gunnar Salomonsen (SV) ville få sagt mer i åpent møte og mente at inntrykket en sitter igjen med når en ser meddelelsen til de ansatte er at det har vært avgjørende betydning å få varslerne synliggjort.

– Det virker som det er hovedpoenget, da er vi ute og kjører. En har også i en mail sagt at en kan henvende seg til hovedvernombud, men denne har erklært seg inhabil, undret Salomonsen.

For lite konkret

Ordfører Astrid Hilde (Ap) ba om ordet hvor hun tok opp argumentet med at varselet var for lite konkret.

– En kan ikke være konkret i et anonymt varsel, for da bevarer en ikke anonymiteten. Et anonymt varsel vil i sin art være vagt. En avsløres ved detaljer, sa Hilde og spurte Andreassen: – Har dere reflektert rundt hvorfor og hva dere kan gjøre generelt hva rundt anonyme varsler?

– Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å være konkret, men en må ha noe å følge opp og sikre kontradiksjon. Det ble holdt et møte hvor det nettopp ble satt ut noen følere, uten at jeg vil si mer detaljer. Har forståelse for at det kan være vanskelig, sa Andreassen.

Ulike oppfatninger

Salomonsen var klar på at denne håndteringen av anonymt varsel ikke var bra.

– Det kan ikke være sånn som det fremstår. Anonymitet er lik lukket. En tørr ikke å stå fram fordi en er redd for represalier. Her er en opptatt av varslerne, ikke av saken. Kun et er fulgt, finne varsleren. Syns ikke dette er bra, sa Salomonsen.

Leder av utvalget Helge Andresen (H) var av en annen oppfatning.

– Det er en utfordring med anonyme varsler, mange hensyn som skal taes. At man kan feile er jeg sikker på. I denne saken virker det som det er gjort en veldig god jobb, sa Andresen. Revisjonen ved daglig leder Tor Ole Holbæk minnet om at en skal følge kommunestyrets vedtak.

– Det står at det kan varsles anonymt, sa Holbæk.

Før utvalget kunne fatte vedtak ønsket de å lukke møtet for å få fram alle detaljer og møtet ble lukket.

Viktig kommunikasjonskanal

Professor i organisasjonspsykologi ved BI, Stig Berge Mathiesen sier til Søgne og Songdalen Budstikke at varsling er en kommunikasjonskanal som det er kjempeviktig å beholde.

– Der vil det komme fram informasjon som ellers ikke kommer fram, sier Berge Mathiesen.

Når det gjelder anonym varsling er det ikke ideelt, men bedre enn ingenting, mener han.

– Hvis det blir sagt nei til en varsling fordi den er anonym blir det etter min mening feil, det som burde være perspektivet, er at varsleren er budbringer til mottaker av varselet. Da kan ikke ledelsen sitte på sin høye prinsipielle hest og kreve at varsleren skal stå fram, sier Matthiesen videre.

Det viktige er å få beskjed, slik at man kan sette i gang korrigerende eller gjenopprettende handlinger.

Inkompetent ledelse

– I denne konkrete saken valgte varslingsmottaket i Søgne, hvor to av medlemmene er utpekt av rådmannen, å lukke saken da ingen meldte seg som varsler innen fjorten dager. Er dette en god måte å gjøre det på?

– Dette er inkompetent ledelse etter mitt syn, om dette er noe man gjør slavisk. Det interessante for den som mottar det er om det er såpass detaljert at en kan handle. Varselet er et initiativ til handling. En kan ikke sitte stille og kun vurdere om varsleren er anonym, det er å avlede saken. Er varslet av en slik form at man kan handle, er det sentrale punkt, sier han.

– Hva med kontradiksjon, det ble brukt som et argument fra varslingsmottaket. At det var viktig og at varselet var for lite konkret til at den som det ble varslet om kunne forsvare seg.

– Kontradiksjon er lenger ute i prosessen. Dersom det kan påvises noe klanderverdig, og en person har forsyndet seg, må selvsagt personen få mulighet for kontradiksjon. Det kan ikke brukes som en unnskyldning for ikke å gripe fatt i det hele tatt, avslutter Matthiesen.