NORGE: Klima— og miljødepartementet har nå ferdigbehandlet klagene på kvotejakt på gaupe. Dermed er alt klart for kvotejakten som starter 1. februar og varer frem til 31. mars.

Fri jakt

I forvaltningsregion 1 Vest-Norge (Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland og Vest-Agder) er det fattet vedtak om kvotefri jakt, mens det i forvaltningsregion 5 Hedmark ikke er fattet vedtak om kvotejakt på gaupe. I de øvrige seks regionene er det tillatt å felle totalt 87 gauper, og maksimalt 34 voksne hunndyr. Jakta stoppes dersom total- eller hunndyrkvoten fylles.

Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av de regionale rovviltnemndene og Miljødirektoratet. Departementet har behandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i fem av åtte rovviltregioner. I de tre øvrige regionene er det enten ikke fattet vedtak om kvotejakt eller vedtakene er ikke påklaget. Miljøforvaltningen er, så langt det er mulig, pålagt å behandle slike saker innenfor gitte frister slik at de ikke mister sin aktualitet.

— Jeg er fornøyd med at det også i år har vært en effektiv og rask saksgang både i rovviltnemndene, direktoratet og mitt eget departement, slik at klageavgjørelsene foreligger før jaktstart på gaupe, sier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Under nasjonalt bestandsnivå

Bestanden av gaupe ligger nå under det nasjonale bestandsmålet. I 2014 var det 53,5 ungekull av gaupe i Norge. Dette er 11,5 ungekull mindre enn bestandsmålet på 65. De siste årene er bestanden redusert fra et toppnivå med 92 ungekull i 2009, til et nivå under bestandsmålet i 2013 og 2014. — Kvotejakt på gaupe fungerer effektivt, blant annet takket være stor interesse og høy kompetanse hos jegerne, sier Sundtoft.