Dette er sakene kommunestyret skal gjennom torsdag 2. desmeber.

Orienteringer

 • Rådmannen orienterer

 • Fylkesdirektør folkehelse, Vegard Nilsen, Agder fylkeskommune Info 30 min, tid til spm 10 min

 • Barnevernet – presentasjon av tilstandsrapport v/Agnethe Hinna Hovdenak Info 20 min

Saker til behandling

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Handlingsplan Leve hele livet

 • Endring av selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS

 • Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS

 • Revidert finansreglement

 • Prinsipper for forvaltning av festeforhold i Lindesnes kommune, samt utvikling av enkelte eiendommer

 • Anmodning om revisjon av konsesjonsvilkår for Bjelland kraftverk.

 • Temaplan vann og avløp

 • Prioritering av søknader om tilskudd fra spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Lindesnes kommune for 2022

 • Delegering av vedtaksmyndighet etter smittevernloven § 4-1 fra kommunestyret til formannskapet

 • Søknad om forlenget permisjon - Ruth Helene Reme Jakobsen

 • Valg av ny vara til Utvalg for drift og forvaltning

 • Valg av ny vara til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse

 • Ikke valgbare meddommere og valg av nye vara til forliksrådet