Norsk økonomi steg i flere næringer i mai. Økonomien vokste med 0,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Veksten i norsk økonomi i mai følger en tilsvarende nedgang i april. I mai er BNP for Fastlands-Norge omtrent tilbake på samme nivå som i mars, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Varekonsumet vokste 2,7 prosent etter et kraftig fall i april. Det trakk opp inntektene fra merverdiavgiften og bruttoproduktet i varehandelsnæringen. Til sammen utgjorde det 0,4 prosentpoeng av veksten i bruttonasjonalproduktet.

Den rullerende tremånedersveksten viser nullvekst i BNP for Fastlands-Norge fra desember-februar til mars-mai.

– Sett i stort viser tallene en svak utvikling de siste månedene. Ser man på tallene for BNP for Fastlands-Norge over de siste tremånedersperiodene har det vært tilnærmet nullvekst, sier Pål Sletten.

Tjenester opp, utvinning ned

Tjenester inkludert boligtjenester steg med 0,7 prosent fra april til mai, etter et tilsvarende fall måneden før. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere aktivitet i varehandelen.

Bruttoproduktet i industri og bergverk vokste 1 prosent i mai. Produksjon av gummi- og plastprodukter, næringsmidler og bearbeiding og konservering av fisk bidro til å trekke opp.

Aktiviteten innen annen vareproduksjon falt med 0,9 prosent. Nedgangen skyldtes et kraftig fall i fiske og fangst. Det trakk ned veksten i BNP med 0,2 prosentpoeng.

Aktiviteten innen utvinning av råolje og gass falt med 0,8 prosent i mai. I tillegg sank prisen på olje- og gass. Det førte til at bruttoproduktet i utvinningsnæringen falt med 12,8 prosent.

Husholdningsforbruket steg

Husholdningenes forbruk vokste 1,6 prosent i mai. Oppgangen skyldtes en økning i varekonsumet og transportmidler. Samlet sett trakk dette opp husholdningenes forbruk tilbake til mars-nivået.

Samlet sett steg varekonsumet med 2,7 prosent. Oppgangen var bred, men det var særlig forbruket av mat- og drikkevarer og transportmidler som trakk opp.

I mai falt eksporten 1 prosent, målt i faste priser, mens importen steg 5,5 prosent. Både import av varer og tjenester bidro til oppgangen, særlig verkstedprodukter og metaller.