Jeg har i et tidligere leserinnlegg pekt på de viktige kvaliteter som ligger i det å ha en lokal legevakt. Dette gjelder i særlig grad for utsatte grupper som småbarn og eldre.

Eldre, særlig de pleietrengende har betydelige vansker med å reise til en legevakt og vil også være plaget dersom de må vente lenge på legeundersøkelsen..Dersom en pasient i denne gruppen blir tiltrengende legetilsyn fra legevaktslege er det to hovedmuligheter. Legen kan reise ut til pasienten og i de aller fleste tilfeller vil det faglig sett være klart å foretrekke at den eldre, pleietrengende tilsees i sitt eget hjem, eventuelt på sykehjem eller i annen boform. Den andre hovedmuligheten er at pasienten bringes i ambulanse til legevakten for undersøkelse.

For å undersøke praksis på dette felt har jeg innhentet tall fra ambulansetjenesten og jeg har fått følgende tilbakemelding på antall slike oppdrag i 2018:

Søgne: 30 oppdrag(2,6/1000innbyggere)Songdalen: 30 oppdrag (4,5/1000 innbyggere)Kristiansand: 2779 oppdrag (30,4/1000 innbyggere)

Som tallene viser gjennomføres det ca 10 ganger så mange slik transporter i Kristiansand som i Søgne og Songdalen når jeg har korrigert for folketallet. Jeg har ikke fått noen informasjon som skulle tyde på at det utføres for få slike transporter i Søgne og Songdalen. Det kan derfor konkluderes med at ca 90 % av de transportoppdrag som gjennomføres til legevakten i Kristiansand er unødvendige.

Konsekvensen er at et stort antall personer blir utsatt for en unødvendig, ofte smertefull, forvirrende transport som kan bidra til å forverre deres sykdomsbilde ytterligere. Jeg antar at årsaken til denne praksis er manglende legekapasitet på legevakten i Kristiansand.

Dersom legevakten i Søgne og Songdalen blir lagt ned og denne praksis videreføres vil anslagsvis 300 personer fra Søgne og 160 personer fra Songdalen bli utsatt for en slik unødig transport.

I tillegg til de menneskelige og medisinske ulempene ved denne praksis, fører den selvfølgelig til en kostnad for ambulansetjenesten på flere millioner kroner.

Hva er da årsakene til at Søgne og Songdalen har så få slike transportoppdrag? Flere grunner ligger bak:

1. Den lokale legevakten har stor tillit i både befolkningen og blant dem som utøver pleie og tilsynstjenester.2. Legevaktlegene i Søgne og Songdalen kjenner for en stor del de pleietrengende eldre og har ofte tilgang til legejournalen deres, noe som gir et bedre grunnlag for å vurdere situasjonen slik at ikke unødvendige tiltak iverksettes.3.De lokale legevaktlegene har oftest tilstrekkelig kapasitet til å reise hjem eller til institusjon for å vurdere pasienten. Legen kan ta de nødvendige prøver i sykebesøk (bedside).4.Det er god kommunikasjon mellom legevakten og annet vaktpersonell innenfor pleie og omsorgstjenestene i de to kommunene.

Denne faktoren, som gjelder overforbruk av transportoppdrag, kan jeg ikke se er vektlagt i det hele tatt i utredningen av legevaktstrukturen i nye Kristiansand, og jeg vil derfor fortsatt argumentere med at man må behold den lokale legevakten i Søgne og Songdalen.

Frank R Andersen, Fastlege og legevaktslege