Kontrollutvalget i Søgne har i formiddag hatt på sakskartet forholdene i Administrasjonsavdelingen i Søgne kommune. Leder av Kontrollutvalget Jan Stubstad (H) ønsket svar fra rådmann Kim Høyer Holum angående prosessen videre. Lederen mente at denne prosessen tar svært lang tid, at en snart måtte få rolige forhold i administrasjonsavdelingen.

Høyer Holum kom med følgende forklaring:

– Dette er kompliserte saker. Det er mye følelser knyttet til sakene og komplisert å finne gode løsninger. Det er mange ulike synspunkter. Skal jeg gå inn på dette, må vi lukke møtet. Vi har en god dialog. I forhold til selve administrasjonsavdelingen, på bakgrunn av kartleggingen, samhandling i avdelingen så snakker vi til hverandre, ikke om. Det har vært en minipersonkartlegging. Hvordan jobber man i grupper og hvordan samhandler vi? Er vi kreative, systematiske, er vi mer følelsesrelaterte? Dette har vi hatt en god runde på. Vi holder dette varmt. I tillegg er det ansatt en ny person, Dag Otto Frantzen. Han skal være med å dra denne avdelingen. Ny organisasjonsjef, Gustav Skretting. Vi er i et spor der vi føler at vi har en god dialog med partene. Så må vi se etterhvert.

Medlem av Kontrollutvalget Peder Johan Pedersen (SV) kom med følgende innlegg:

– Det er veldig uheldig at denne uroen og belastningen som ansatte tydelig har i den administrasjonsavdelingen fortsetter. Det er sykemeldinger som står igjen. Det betyr som jeg tolker det at det ikke er nye sykemeldinger, men gamle fra den tiden Arbeidstilsynet var inne og kartla dette. Jeg får det ikke til å stemme at det er gamle, er det også nye som kommer i denne avdelingen? Jeg synes det virker uoversiktlig.

Til det svarte rådmannen kort:

– Ingen nye sykemeldinger knyttet til denne saken.

Det ble stilt en del spørsmål omkring det å ivareta langtidssykemeldte. Stubstad ønsket å vit eom det er en god dialog med de langtidssykemeldte.

Rådmannen tenkte seg om og kom med følgende svar:

– Det er en krevende dialog og krevende å finne gode løsninger. Nøkkelen er at man har med seg gode rådgivere. Trekantsamtaler. Få med en tredjepart. Har foreslått ulike måter å avvikle det på, men må innrømme at det er komplisert.

Ordfører Astrid Hilde sier i en kort kommentar til bsnett at hun er fortsatt bekymret.

– Jeg er bekymret for at det ikke blir gjort nok. Bekymret for mangel på utvikling, sier Hilde.

Kommunerevisjonen vil nå se på flere sider av denne konfliktsaken og legge fram rapport i slutten av oktober. Da vil kontrollutvalget møtes igjen for å gjennomgå rapporten. Rådmann vil få se rapporten før den legges fram for Kontrollutvalget.