MANDAL Vest-Agder fylkeskommune (VAF) inviterer til innspill i forbindelse med revisjon av Handlingsprogram for fylkesveg gjeldende for perioden 2018-2021. Den enkelte kommune spiller inn en prioritert liste over de tiltak som ønskes løst via Handlingsprogrammet. Innspill på en realistisk kostnadsramme opp til 5 mill.kr kan kommunen selv spille inn direkte til VAF, mens innspill over 5 mill.kr og kommuneovergripende prosjekter skal i tillegg vurderes i regionrådet

Et enstemmig Mandal bystyre vedtok torsdag følgende liste:

1. Tregdeveien/Strømsvika. Breddeutvidelse av fylkesvei og gang/sykkelvei fra avkjørsel Jåbekk industriområde til kryss Skjernøy. Økt trafikk i forbindelse med tømmerkai Strømsvika, samt faktum at det er en skolevei på til dels smal og uoversiktlig vei uten belysning (kostnad over 5 mill)

2. Tregdeveien/Skjernøykrysset-Omlandsneset. Etablere sammenhengende gang/sykkelvei til Tregde (på sikt videre til Skogsøy (over 5 mill)

3. Fortau Budokka — østlig side (opp til 5 mill)

4. Fridtjof Nansens vei v/Mandalshallen og Blomdalen skole. Etablering av planfri krysningspunkt for gående og syklende (over 5 mill)

5. Vei rundt Tånes. Dårlig smal grusvei. Forventninger om fast dekke, samt generell utbedring (over 5 mill)

6. Bankeveien. Etablering av gang/sykkelvei fra Bankebroa til Fridtjof Nansens vei (over 5 mill)

7. Vestre Skogsfjord - Moneslia. Strekningen Vestre Skogsfjord til Moneslia mangler gang/sykkelvei (opp til 5 mill)

8. Søren Jaabæks vei. Lyssignal/tiltak. Farlig fotgjengerovergang (Skinsnes/Hollekleiva). Syklister krysser veien med stor fart etter bratt bakke (opp til 5 mill)

9. Kryss/landing Adolph Tidemands bro i Bryggegata. Fotgjengerfelt er planlagt forhøyed med storgatestein. (opp til 5 mill)

10. Gismerøyveien. Gang/sykkelvei fra Saltverket til Gismerøya. (over 5 mill).

Blant en rekke tiltak som ikke er prioritert i denne omgang er blant annet utbedring av av- og påkjørsel E 39 ved Ime skole, utkjøring til E 39 fra Vassmyrveien og gang/sykkelvei Valand - Dybo.