Problemugras må tas på alvor, hvis ikke kan det føre til trekk i produksjonstilskuddet. Det fremkommer av brev fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen sendt til alle kommuner i Aust- og Vest-Agder.

Landøyda (Senecio jacobaea L.) er et ugras i Korgblomst familien  som er giftig for storfe og hest, og derved uønsket i landbruket. Planten inneholder giftige alkaloider, som fører til leverfibrose og dødelig vattersott og gulsott. Ved større mengder landøyda i silo eller høy kan problemet med forgiftning bli større enn på beite.

– 140 gram til kyr, og 100 gram til hest, er nok til at de kan dø, sier bonde Halvar Bjerland på Gjervoldstad. Sammen med Norsk Landbruksrådgiving representert ved rådgiver Svein Lysestøl, og Anne Brattås Steen, rådgiver landbruk i Songdalen kommune, ønsker han å få ut informasjon om denne giftige planten.

– Det er spredte forekomster overalt, bekrefter Lysestøl. Spredningen øker, og verst er det i Vest-Agder. Nå oppfordres alle grunneiere til å bli med å bekjempe denne uønskede og skadelige ugrasplanten.

Utfordring

Landøyda er et flerårig ugras med gule blomster som vokser i beiter og langs veier og grøfter. En plante har i gjenomsnitt 2100 frø, disse sprer seg lett med vinden, og spirer fra grunnere jordlag.

Landøyda er en utbredt plante å finne i veikanten. Derfor er Norges Bondelag Agderekontoret i dialog med Statens vegvesen for å bekjempe landøyda i veikanter. Følgende avtale gjeldende fra 2016 er fattet:

Statens vegvesen region Sør gir, etter avtale med Vest-Agder Bondelag bønder tillatelse til å bekjempe og sprøyte mot problemugras i vegkant på Vegvesenets grunn. Tillatelsen begrenses til vegarealer som ligger nært opp til bondens egne eller leide jorder. Tillatelsen gjelder problemugress som Landøyda, og andre arter som er til skade for landbruket.

Avtalen gjelder i første omgang for to år, og forutsetter at krav i Forskrift om plantevernmidler blir fulgt.

– Kjemisk bekjempelse må foretas rundt 20. juni, det er for sent nå, sier Lysestøl.

Bekjempingsmåter

Dersom en slår landøyda før frøsetting, vil en redusere spredning da planten utelukkende spres med frø. Plantens bladrosett kan overvintre som en staude. Derfor kan det være nødvendig med kjemisk bekjempelse i juni for å redusere bestanden.

Når plantene er i blomstring er det liten eller ingen effekt av sprøyting, derfor er det viktigste tiltaket på denne tid av året å hogge av eller aller helst rive opp alle planter med blomsterstengel og rot for å forhindre at de får spredd seg.

– Plantene bør samles i plastsekker og brennes, både fordi den er giftig, og for å hindre frøspreding. Det er viktig at ikke planten legges i komposthaugen. Lever gjerne planteavfallet til Avfall Sør sitt anlegg  på Mjåvann for destruksjon, sier Brattås Steen i Songdalen kommune. Gratis for privatpersoner å levere dette i følge Avfall Sør. Bønder som skal levere store mengder må levere dette som næringsavfall i følge Avfall Sør.

Oppfordrer innbyggerne

Brattås Steen oppfordrer samtidig innbyggerne både i Songdalen og i Søgne til å melde fra om forekomst av landøyda. Kommunen ved landbruksavdelingen vil være behjelpelig med råd og veiledning om bekjempelse av både landøyda og andre svartelistede planter .

– Svartelista arter må brennes, sier Brattås Steen.

Trekk i produksjonstilskudd

Både Fylkesmannen og Norsk Landbruksrådgiving opplyser at kommunen kan vurdere trekk i areal- og kulturlandskapstilskuddet for areal der landøyda og andre problemugras tar overhånd.

– Dårlig drift på en gård kan trekke produksjonstilskudd, og det kan ødelegge for naboen, sier Lysestøl i Norsk Landbruksrådgiving.