Ordfører Astrid Hilde (Ap) tok i Søgne kontrollutvalgsmøte mandag opp varslingsbrevet som ligger åpent i sakspapirene til kontrollutvalget.

Brevets innhold

Brevet er stilet til kommunestyret i Søgne med kopi til leder av kontrollutvalget Helge Andresen (H) og nestleder Per Gunnar Salomonsen (SV).

Brevet starter med - Varsling om kritikkverdige forhold i Søgne kommune. Varslingen gjelder øverste ledelse, som må ta ansvar for ulovlighetene som foregår.

Videre står det at de er noen ansatte i Søgne kommune som ikke lenger kan sitte å se på alt av ulovligheter som skjer i Søgne kommune.

– Det synes som alt er ute av kontroll og har ingen styring. Grunnen til at vi velger å varsle anonymt, er at vi ikke tør å stå fram når vi ser hvordan tidligere varslere er blitt behandlet, står det i brevet og varsles i fire punkter.

– Det siste året har det vært tre personer som vi vet om som har gått i tre fulle stillinger som verken finnes eller er utlyst i institusjonstjenesten. Det er en rådgiver og to koordintorer. Mulig det er flere også.

Det er et enormt pengesløseri i enhet for livsmestring, enhet for hjemmetjenesten og enhet for institusjonstjenesten. I disse enhetene er vi flere ansatte som reagerer på pengeforbruket. Det blir snakket om sparing når det gjelder pasienter, men ikke ellers. Dette reagerer vi veldig på. Det er pasientene dette går ut over.

Flere av våre ledere har rett og slett blitt direkte mobbet ut av øverste ledere. Det er tragisk. Vi tror mange politikere vet om dette, men de snur dessverre ryggen til.

Vi har hørt i mange år ta vi har en rådmann som er god på økonomi. Dette skjønner vi ingenting av, når vi ser den enorme sløsingen med penger. Vi tror politikerne ville fått sjokk hvis de hadde tatt bry til å sjekke litt opp.

Vi har valgt å sende kopi til ordfører og til leder og til nestleder av kontrollutvalget. Vi sender til nestleder av kontrollutvalget også, siden han virker mer troverdig enn lederen.

Hilsen noen ansatte som håper politikerne snart gjør noe med alle disse alvorlige tingene som skjer i vår kommune.

Dramatisk

Ordfører Hilde stusset over at dette brevet lå åpent i sakspapirene. Hun orienterte også om at hun i utgangspunktet ikke tenkte å sende det til kommunestyret da det er varslingsrutiner vedtatt. Hun lurte på hvordan kontrollutvalget vil håndtere dette.

Leder Andresen (H) reagerte svært sterkt på at brevet lå åpent til allmenn lesing.

– Dette bør gjøres untatt offentlighet og oversendes varslingsmottaket. Kontrollutvalget har ingen rolle i dette foreløpig, sa Andresen som reagerte sterkt på at han ble sett på som mindre troverdig enn nestleder Salomonsen.

– Her klassifisere leder som mindre troverdig, det er dramatisk, fastlo Andresen.

Leder av Søgne kontrollutvalg, Helge Andresen (H). Foto: Arkivfoto: Anne Lise Riseng

Ingen hjemmel

Både sekretær for kontrollutvalgets sekretæriat Temark, Alexander Etsy Jensen og leder av Agder kommunerevisjon Tor Ole Holbæk meddelte at her var ingen hjemmel for å gjøre varselet unntatt offentlighet.

– Det er foretatt en konkret vurdering. Jeg har ikke mer å kommentere. Ligger i sakpapirene som innkommet post siden det er kommet som kopi til utvalget. Det er ikke tenkt at kontrollutvalget skal gå inn i brevets innhold. Dere skal se til at varslingsmottaket fungerer som det skal, sa Etzy Jensen.

Han fikk medhold fra revisjonen.

– Vi er enige i at det er ubehagelig, men ikke hjemmel til å ta det untatt offentlighet. Vi har vært i kontakt med Varslingsmottaket, vi skal kontrollere at de gjør jobben. Så rapporterer vi til dere, slik vi gjør i andre kommuner, informerte Holbæk.

Hilde takket for informasjonen, mens Andresen ikke fattet i følge ham selv sakskomplekset.

Sektretær i Temark, Alexander Etzy Jensen fant ingen hjemmel for å lukke brevet slik leder av Søgne kontrollutvalg, Helge Andresen, ønsket. Foto: Arkivfoto: Anne Lise Riseng

Rutiner ikke innhold

– 1. tertialrapport vil politikerne kunne se tallene og hvorfor er det brukt for mye midler. Jeg skjønner ikke sakskomplekset, sa Andresen.

Både utvalgsmedlem Audun Øvrebø og nestleder Per Gunnar Salomonsen minnet leder på at kontrollutvalgets oppgave er ikke å mene noe om innholdet, men at varselet blir håndtert etter vedtatte rutiner.

– Vi skal ikke behandle varslet, men at varslet behandles i henhold til rutinene, konkretiserte Øvrebø som var urolig for at dette anonyme varselet ville bli behandlet på samme måte som tidligere anonyme varsel som ble lukket på grunn av anonymitet til tross for at kommunen har vedtatt at det kan varsles anonymt.

– Hvis denne saken blir behandlet på samme måte, så er ikke det tillitsvekkende, sa Øvrebø.

– Vi har en rolle å se til at noe skjer, poengterte Salomonsen.

Holbæk garanterte at kontrollutvalget ville bli orientert.

– Vi tar ut månedlig rapport om varslingssaker. Dere skal bli orientert, sa Holbæk.

Utvalgsmedlem Audun Øvrebø (Ap). Foto: Arkivfoto: Anne Lise Riseng

Kommunestyret

I onsdagens formannskapsmøte orienterte ordfører Hilde medlemmene om brevet.

– Selv om brevet er stilet til kommunestyet, så har jeg ikke tenkt å sende det dit, fordi vi har en varslingsrutine, sa Hilde og tilføyde at Revisjonen vil holde kontrollutvalget orientert om at rutiner følges opp.

– Hvis kontrollutvalget ikke mener at rutinene er etterfulgt vil de sende det videre til kommunestyret når den tid kommer, sa Hilde.

Egel Terkelsen (Frp) var av en litt annen oppfatning.

– Jeg var også på møtet på mandag, jeg forstod det vel slik at revisjonen ser det i forhold til rutinene. Det er vel det? sa Terkelsen og spurte om ordfører kunne sende han varslingen.

– Den ligger i papirene til KU. Siden jeg ikke skal motta slikt personlig har jeg levert den fra meg, var svaret til ordfører.

Ingen andre hadde kommentarer til informasjonen om nytt varslingsbrev.