Teknisk sjef, Stein Erik Watne orienterte formannskapsmedlemmene i Songdalen om hvordan det ligger an med den ulovlige fyllingen ved drikkevannet Tronstadvannet.

– Det må gjøres en fysisk fjerning, hvis ikke vi kommer til et samarbeid med eier, vil kommunen måtte utføre dette selv, orienterte Watne.

Kommunen har vært i kontakt med Terrateknikk AS og fått en beregning og røflig anslag på kostnadene.

– Vi har bedt om råd hvordan det skal gjøres for at vi ikke skal komme i konflikt med Fylkesmannen. Det ble sagt at massene må sorteres på stedet. Inne ved nedbrent skolehus er massene lettere å fjerne. I fyllingen som ligger lenger ut er det funnet rester av masser som på sikt kan være skadelige. Siden Tronstadvannet er så stort så er det ikke fare for umiddelbar helsemessig risiko. Likevel, kommunen kan ikke akseptere ulovlige utfyllinger og må agere. Vi oppfatter at rådmannen har fått klare signaler om å rydde opp. Det vil da bli gjort rent fysisk. Det prøves å få til en løsning der massen sorteres på stedet. De rene massene brukes til jordforbedringstiltak i området, som igjen betyr kort transport. sa han videre.

Songdalen kommune har skrevet til Ole Tom Birkeland om han vil delta i et slikt samarbeid. Fyllingen må være fjernet innen 1. mai 2017.

– Vi har sagt at vi kan ikke se at det er gjort noe og at kommunen har en målsetting om å fjerne dette innen 2016, forklarte Watne.

Ole Tom Birkeland må gi en tilbakemelding innen 19. september 2016 om han vil fjerne fyllingen selv eller samtykke til en samhandling tilknyttet å ta hånd om massene.

– Hører vi ikke noe til da, oppfatter vi formannskapets signaler slik at vi går videre med å få massene fjernet, sa teknisk sjef.

Tore Smeplass (KrF) stilte spørsmål om oppgrumsing og skade på vannet under opprenskningen.

– Det er strenge krav til gravemaskiner fra Fylkesmannen, noe overladet, spør du meg, men det skal hindre partikler ut i vannet, svarte Watne.

Fjerningen av fyllingen har et kostnadsanslag på 500 000. Dette er usikkert da det er flere usikkerhetsmomenter.

– Til sjuende og sist er det Ole Tom som må betale det. Kommunen har vel ikke valg. Det må gjøres, avsluttet Watne.

Neste formannskapsmøte vil fyllingsaken komme på sakslisten til Songdalen formannskap.