Folkelista har som motiv å påse at demokratiske prosesser følges på rett måte og i tråd med en åpenhet som alle fortjener. De reiser et høyst aktuelt tema med dette motivet og utsagnet. Det har nemlig vist seg at partiene som allerede eksisterer ikke fullt ut mestrer det.

Alle som har fulgt med i aviser og på sosiale medier vet at det i Søgne har versert saker som det helt klart reises tvil til i forhold til politiske prosesser og administrasjonens håndteringer. Jeg nevner håndteringen av varslersakene, mobbesakene i skolene og ikke minst direkte forsøk på å skade ordføreren med falske påstander og direkte utfrysing av kontrollutvalgets leder.

Jeg kan selvsagt ikke påstå at slike forhold regjerer innenfor det politiske og administrative system i Kristiansand, men jeg tør å påstå at både varaordfører, enkelte gruppeledere og rådmann i Søgne har vist en så nedlatende holdning til oss velgere og i særlig grad overfor enkelte tilsatte i kommunen at det nesten ikke er til å tro. Så lenge slike forhold har fått utvikle seg her i denne lille kommunen så er heller ikke tanken om at det kan skje andre steder usannsynlig.

Det aller verste i dette kaoset og galskapen er at folkevalgte, som vi burde ha tiltro til og respekt for, har alliert seg på en slik måte at de med flertall i nærmest alle situasjoner kan manipulere og herske og på den måten dekke over de negative faktaforholdene de har skapt.

Jeg er rimelig sikker på at Søgnes befolkning vet hva jeg skriver om og kjenner det  igjen. For de uinnvidde, de som tilhører Kristiansand, vil jeg forsøke å beskrive det mange av oss har oppfattet og i alle fall det jeg har oppfattet om det politiske miljøet i Søgne. Kanskje det kan være med på å forstå at Folkelistas representanter har god grunn til å ha sitt motiv å være en "vaktbikkje" i så henseende.

Jeg starter med det siste tilfellet jeg har nevnt, utfrysingen av kontrollutvalgets leder.

Han representerte Høyre, det største partiet i opposisjonen, etter valget 2015. En person som fort viste seg å besitte de egenskapene man ønsker at politikere skal ha. Redelighet og troverdighet. Han oppdaget tidlig at det var "grums" i systemet, men gikk ikke av veien for å ta opp en kamp om dette og med det få en mulighet til å stoppe den ukulturen som har fått anledning til å utvikle seg. Man skulle tro at en med vervet som leder av kontrollutvalget ville ha en stor tillit i det politiske miljøet og det hadde han. Ikke minst fra det det største partiet i posisjon, Arbeiderpartiet. Det viste seg ganske fort at han hadde større motstand innenfor eget parti, Høyre. Han ble for sitt eget parti en så stor belastning at han ble ekskludert som partimedlem. Ut fra det jeg har forstått var det en stor misnøye med han i partiet siden han ikke deltok på gruppemøtene på den måten partiet ville ha det. Jeg kan ikke si noe om hva som var begrunnelsen for eksklusjonen, men jeg tror  at utvalgslederen ble "en utrivelig nøtt" for partiet. Han tok nok tak i forhold som deler av Høyregruppa helst ikke ville skulle komme ut for offentligheten. En slik påstand fra min side kan nok mange oppfatte som grunnløs og upassende, men da vil jeg vise til hva som kom fram fra en Høyrerepresentant i nåværende kontrollutvalg. Vedkommende tilkjennega tydelig i et utvalgsmøte og under avstemming, at Høyres gruppe forhåndsbehandler og bestemmer hva kontrollutvalgsmedlemmer skal  ha av holdninger og hva de skal stemme for. Med disse opplysningene så får man mer klarhet i hva eksklusjonen handlet om. Jeg har dannet meg den oppfatningen at Utvalgslederen måtte stoppes. Han var en risiko for partiet. De ønsket ikke at fakta om et samrøre mellom enkelte andre partimedlemmer/folkevalgte og rådmannen skulle bli avslørt. Akkurat slike forhold som dette kan tyde på at Folkelista har et svært godt poeng.

Når jeg i tillegg og i ettertid får høre at fylkeslederen i Høyre, nåværende ordfører i Kristiansand i kraft av sin posisjon som fylkesleder var delaktig i eksklusjonen, så blir jeg betenkt. Det er nemlig underlig at vi/offentligheten ikke har hørt om hva som er den reelle begrunnelsen for eksklusjonen. Utvalgslederen, på sin side, har fremstått både som real og ryddig og har hatt full støtte fra et samlet kontrollutvalg. Noe som tyder på at han ikke har opptrådt klanderverdig.

Jeg skal ikke trekke frem tidligere kritiske bemerkninger jeg har gitt til varslingssaken i Søgne, men vil bare minne om at en rådmann med sin stab ikke har evnet å innfri de påleggene kommunen fikk av Tingretten gjennom en domfellelse.

Selv om varslerne fikk en god opplevelse av vedtaket om at de kunne få permisjon fra sin stilling for å ta utdanning, så er ikke dommen oppfylt.

Dette underbygger enda mer at Folkelista har rett til å hevde at man kan ha kritiske holdninger og fokus på eksisterende politiske miljøer.

Tor Ståle Stålesen