– For å få fortgang i saken vil det være viktig at også Songdalen kommune setter utbedringer på fylkesveg 303 mellom Nodeland og Aukland på Setesdalsveien høyt på sin prioriteringsliste for tiltak på fylkesveger, understreket Westermoen.

– Fylkeskommunen er vel kjent med den dårlige fremkommeligheten på fylkesveg 303 Kuliaveien. Vegen er derfor i fokus i forbindelse med flere pågående planprosesser. Særlig på vinterstid er forholdene krevende. Bakken fra Nodeland og opp til boligområdet på Nodelandsheia er bratt, og utfordringene på vinterstid har medført at Statens vegvesen forsøksvis har prøvd å holde en barvei-strategi med salting på denne vegen, til tross for at en slik strategi etter normalen er knyttet til veger med langt større trafikk. Vinteren 2010-2011 var svært utfordrende, og på grunn av saltmangel måtte denne strategien i en periode forlates, noe som resulterte i oppbygging av en issåle som det ble vanskelig å få bort i etterkant, ifølge Westermoen.

Han henviste til Areal og transportplanen for Kristiansandsregionen hvor det vurderes en opprustning for å sikre en bedre omkjøringsveg for personbiltrafikk fra Nodeland - via Augland, Mosby, Vennesla og Ålefjær - til Ryen.

– Konkret for fylkesveg 303 planlegges det også en bestilling av en rapport fra Statens vegvesen for å se på tiltak for bedre fremkommelighet. Denne rapporten vil danne grunnlag for prioritering av tiltak på strekningen, opplyste fylkesordføreren.

– I såkalt Myk Pakke er det 25 millioner kroner til gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesveg 303, fra dagens sluttpunkt ned mot Riksvei 9 og opp mot tidligere Augland veistasjon, samt utbedringer på vegen videre opp mot Rypelia. Tiltakene er noe forsinket på grunn av problemer med grunnerverv, men midlene planlegges hovedsakelig brukt i 2012. Fylkesutvalget har for øvrig i sitt siste møte vært opptatt av trafikksikkerheten generelt på Kuliaveien, sa Thore Westermoen i en pressemelding sendt fra Informasjonstjenesten i fylkeskommunen.