Fellesnemda skal i tirsdagens møte vedta prinsipper og rutiner for årlige driftstilskudd innen kommunalområdet for kultur, frivillighet og innbyggerdialog.

Høyre vil bidra

Kjetil Aasen (H) fra Songdalen og ordfører i Kristiansand, Harald Furre, forteller over en kaffekopp på Gunders kafè at deres parti ser viktigheten av frivillighet og ønsker å styrke den økonomisk.

– Vi har holdt på med et program som vil styrke frivillighet og nærdemokratiet, sier Aasen som etter å ha sittet i gruppen som jobbet med nærdemokrati og frivillighet virkelig har blitt engasjert i hvor mye frivilligheten betyr. Både for kommunen og samfunnsmessig generelt. Partiet han har meldt seg inn i, etter at han gikk ut av Senterpartiet tidligere, er i følge Aasen svært opptatt av frivillighet og vil støtte opp om alle timene som legges ned av innbyggere.

– Frivilligheten blomstrer i Søgne og Songdalen, vi ønsker fra Høyres side å støtte frivilligheten. Den er viktig for samfunn og demokratiet. Det ligger i ordet at frivillighet skal leve på egne vilkår. Fri og villig. Kommunen skal ikke diktere hva som skal gjøres, men styrke pengemessig, følger Furre opp.

Harmonisering

Aasen har satt seg inn i tilskuddsordningene i Kristiansand.

– Det er ingen tvil om at det vil bli gode muligheter til å søke støtte for frivillige lag og foreninger når vi kommer inn i Kristiansand, også for Søgne og Songdalen. Dagens støtteordning er langt bedre i Kristiansand enn i de to andre kommunene, sier Aasen og nevner lag og foreninger som driver med egne hus vil få større muligheter til å søke støtte.

Kristiansand kommune bevilger innen kulturområdet cirka ti millioner kroner.

– Regnestykkene viser at tilskuddene per innbygger er høyere enn i Søgne og Sogndalen. Selv om vi holder det på samme nivå framover blir muligheten mye bredere, flere ting det kan søke om enn hva som er tilfelle for de to kommunene i dag, sier Furre.

– Så her skal en harmonisere oppover og komme på Kristiansands nivå i dag eller enda bedre?

– Det ønsker vårt parti, fastslår de to fra Høyre som presiserer at folk som tar tak og gjør ting selv, gjør en egeninnsats, er aktuell for at kommunen skal støtte med penger.

– For eksempel initiativet vi ser for utvikling av Kilen, sier Aasen.

Frivilligsentralene

– Hva med Frivilligsentralene?

– Frivilligsentralen skal bestå, loves det.

Cultivamidler

Furre ønsker å formidle et annet moment som vil komme folk i Søgne og Songdalen til gode, en mulighet som ikke er der per i dag.

– Nå får folk fra Søgne og Songdalen anledning til å søke penger fra Cultiva, avkastning av to milliarder som skal brukes. Organisasjoner i Søgne og  Songdalen blir likestilt med resten av Kristiansand, sier Furre.

– Jeg er ikke i tvil, det blir mer å hente for frivilligheten etter nyttår, enn det kommunene Søgne og Songdalen bidrar med per i dag, fastslår Aasen.

På Fellesnemdas sakskart

I saksutredningen til Fellesnemda tirsdag, står det at forslaget til vedtak baserer seg på videreføring av de tre kommunenes satsningsområder per i dag. Det er lagt vekt på at samtlige av dagens tilskuddsmottakere i de tre kommunene skal ha ordninger å søke på også etter sammenslåingen.

Programleder oppsummerer med at dagens Kristiansand kommune bruker mer midler per innbygger på tilskudd til eksterne aktører enn hva Søgne og Songdalen gjør. Sammenslåingen av kommunene får som konsekvens at det blir flere aktører å fordele midlene på, og der hvor det er lagt opp til tilskudd basert på antall medlemmer eller deltagere, vil aktører fra dagens Kristiansand motta et lavere tilskudd enn tidligere dersom ordningene ikke styrkes utover de midlene som blir tildelt i Søgne, Songdalen og Kristiansand i 2019.

Generelt vil aktører i Søgne og Songdalen få tilgang til langt flere ordninger å søke om midler fra i Nye Kristiansand. Videre skal beste praksis for tilskuddsordninger i de tre kommunene videreføres i den nye kommunen. Hele saksframlegget kan lese på hjemmesiden til Nye Kristiansand.