Kenneth Andresen (50) fra Søgne forsvarer sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo (UiO) fredag 13. november fra kl. 09.15. Han er til daglig førstelektor ved Universitetet i Agder.

Tidligere forskning om medier på Balkan etter kommunismen har hevdet at journalister og redaktører har vært uprofesjonelle aktører som ikke har bidratt til samfunnsutviklingen.  For å nyansere dette synet har Kenneth Andresen forsket på journalistikkens utvikling i Kosovo.

– Det er behov for økt kompetanse om hva som påvirker journalistikk og medier i konfliktområder som Kosovo dersom det internasjonale samfunnet skal kunne bistå journalister og redaktører bedre, sier Kenneth Andresen.

I en historisk-politisk analyse viser Andresen hvordan mediene i Kosovo utviklet seg til arenaer for nasjonal identitet, og at dette temaet senere ble verktøy i etniske konflikter og kriger.  Avhandlingen viser at det selv i en tid med ensidige fremstillinger, fantes det også innslag av solid journalistisk profesjonalitet.

En profesjonsanalyse i fire store nyhetsredaksjoner avslører hvordan journalister og redaktører fortsetter å kjempe med historiske aspekter som politisk innblanding og etniske konflikter, også etter krigen i 1999 – og fram til i dag.  Resultatene av undersøkelsene gjør det klart at mediestøtte-organisasjoner i større grad bør være klar over forbindelsene mellom den historisk-politiske mangel på journalistisk uavhengighet og dagens praksis i etterkrigstidens redaksjoner, samt journalisters tidligere praksis.

– Den internasjonale mediestøtten hadde som mål å profesjonalisere journalistene i Kosovo de første årene etter krigen i 1999, men støtten hadde begrenset effekt, hevder Andresen.

Han viser hvordan instruktører og mediestøtte-organisasjoner i liten grad tok hensyn til journalistikkens historisk-politiske utvikling, og heller ikke til det enorme presset journalister i Kosovo jobbet under.

Pressemelding