I møtereferatet står det at det har vært meldt fire saker siden forrige samhandlingsmøte som gjelder utagerende elevadferd, mellom elever og mot voksne. Sakene er blitt lukket og rektor har tatt initiativ til kompetanseheving for alle ansatte om hvordan en skal forholde seg riktig i møte med utagerende adferd. Skolen har også fire saker i prosess. Videre var det i møtet en sak om artikkelen i Søgne og Songdalen Budstikke om resultatene av elevundersøkelsen hvor det ble beskrevet at elever ved skolene i Songdalen har svart at de blir mobbet av voksne.

Dette fant SUS som nødvendig å gripe fatt i og et av tiltakene var et abonnement på et verktøy for kartlegging av klassemiljø og psykososialt miljø. Dette er gjennomført i klassene og har gitt skolen en god mulighet til å arbeide videre med med denne porblemstillingen. I arbeidet er det kommet fram at det i elevundersøkelsen er vanskelig å gi nyansert svar når eneste svaralternativ benytter begrepet mobbing. Noe elevene mener i følge referatet er relativt smalt.