Med motoriserte fartøy følger ansvar. Ansvar for å hindre ulykke, begrense unødvendig sjenanse for andre, og verne om ville fugler og dyr. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er skremt over de mange lovbrudd ved bruk av vannscooter som rapporteres.

Langs kysten er restriksjonene på bruk av vannscooter knyttet til forbudssoner 400 meter fra land og fra vernesoner, og det er begrensinger på hvor fort man kan kjøre. Dette er fornuftige regler som sikrer ulike hensyn og ulik bruk av kyststripa. Men når bruken av vannscooter synes å være økende, og lovbruddene mange, er det all grunn til å tro at dette får følger for fuglelivet.

Nye utfordringer for fuglene

Fuglene våre møter utallige utfordringer som manifesterer seg i synkende bestander. Hver tredje fugl i Norge er på rødlista, listen over truede og sjeldne arter. Økt bruk av skjærgården har mange positive elementer ved seg, men forstyrrelser har lenge vært problematisk for en del fuglearter. Uvettig oppførsel, som ilandstigning på holmer med hekkende sjøfugler, er alvorlig. Fugler er beskyttet i hekketiden for skade på reir, egg og unger, og for unødvendige forstyrrelser. Man skal vise aktsomhet i perioden da små nøster ser dagens lys for første gang. Lovverket gjenspeiler en sunn omsorg for naturen med lange tradisjoner her til lands. Vi holder fast ved tanken om at sameksistens mellom en hensynsfull bruk av skjærgården og et rikt fugleliv er mulig.

Bruken av vannscooter representerer en forholdvis ny tilleggsbelastning for allerede hardt prøvde sjøfuglbestander. Bruk av vannscooter skiller seg radikalt fra bruk av båt. En vannscooter er uten propell, og har mulighet til å kjøre nært land. Man oppnår høye hastigheter, og mens båter driver forbi, brukes vannscooter i større grad brukes til lek. De kommer igjen og igjen - og igjen. Alt dette krever et restriktivt lovverk, og streng og effektiv håndheving av loven. Alle som leier ut eller eier et slikt fartøy har et særlig ansvar for informasjon om hva som gjelder, og spredning av gode holdninger.

Andefugler utsatt

Ulike fuglearter reagerer ulikt på ferdsel og støy, og det forskes fortløpende på hvilke effekter menneskers stadig nye påfunn har på omgivelsen. I mai og juni har ærfuglen små unger. Sammen med engstelige mødre holder de seg i skjermede omgivelser nært land. Ærfuglene er forsiktige fugler, som beregner hastighet på båter som kommer, og har evnen til å flytte seg dersom farten ikke er for stor. Små, hurtige fartøyer nært land har de langt større problemer med, og vi får inn rapporter om situasjoner der det kjøres vannscooter «så fjæra fyker». Ærfuglen står allerede på rødlisten som «nær truet». Også andre ender og sjøfugler har lignende utfordringer som ærfuglene. Man skal også huske på at andefugl mister alle vingefjærne samtidig (de myter) om sommeren, noe som gjør at de ikke kan fly i en kortere periode. Da er de svært sårbar. Blir forstyrrelsene for omfattende skyr fuglene området – de minster levestedet sitt. Med tanke på arealene vannscootere evner å ta i bruk større områder blir konsekvensene fort store og alvorlige.

For fuglenes skyld - senk farten og ikke kjør nært land eller i områder der dette er forbudt.

Martin Eggen, naturvernrådgiver Norsk Ornitologisk Forening