I Søgne er det i februar 159 personer som går helt arbeidsledige. 99 av disse er menn, og 60 er kvinner. I januar var det 177 personer som var arbeidsledige i Søgne, så nedgangen er på 22 personer.

I Songdalen har tallene gått opp fra 99 i januar til 103 i februar. Dette er 7 flere enn i januar. 58 av dem som er arbeidsledige er menn og 45 er kvinner.

I Søgne er det 2,7 prsoent av den totale arbeidstyrken som er arbeidsledige. I Songdalen er tallet på 3,1.

Atbeidsledigheten ned i Agder

– Det er gledelig å se at flere kommer i jobb, og at arbeidsmarkedet i regionen fortsetter å bedre seg. Sammenliknet med samme tid i fjor er det 479 færre som er helt uten arbeid i Agder, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Ledigheten i Aust-Agder er på 2,6 prosent og utgjør 1.485 personer. Det er 120 færre enn i forrige måned og 305 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med februar 2018. I februar er bruttoledigheten på 3,7 prosent. I januar var bruttoledigheten på 3,8 prosent.

Ledigheten i Vest-Agder er på 2,5 prosent og utgjør 2.379 personer. Det er 102 færre enn i forrige måned og 174 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med februar 2018. I februar er bruttoledigheten på 3,2 prosent. I januar var bruttoledigheten på 3,3 prosent.

Froland kommune har høyest ledighet med 3,5 prosent. Deretter følger Tvedestrand med 3,2 prosent og Songdalen med 3,1 prosent. Vegårshei og Bykle kommune har fylkets laveste ledighet, begge på 0,8 prosent. Deretter følger Åseral med 1 prosent.

Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 2.328 menn og 1.536 kvinner. 1.234 av disse er under 30 år.

Av de ledige er 170 permitterte og 1.342 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.669 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder.

Ledige stillinger

På nav.no var det i februar registrert 471 ledige stillinger i Aust-Agder og 832 ledige stillinger i Vest-Agder. I februar 2018 var tallene henholdsvis 647 og 993.

I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (228), industriarbeid (146) og butikk- og salgsarbeid (144).

Ledigheten er lavest innen akademiske yrker (54), jordbruk, skogbruk og fiske (61) og undervisning (71). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (548), bygg og anlegg (536) og industriarbeid (455).

Ledigheten i landet

I februar ble det registrert 68.302 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 1.487 personer sammenlignet med februar i fjor. På grunn av omlegging til ny registreringsløsning er disse tallene noe høyere enn normalt.

Av arbeidsstyrken i landet er det i februar registrert 2,5 prosent helt arbeidsledige, det samme som for ett år siden. Av de helt ledige mottok 48 prosent dagpenger.

Til sammen var 84.401 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 5.581 færre enn for ett år siden, og tilsvarer

3 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 3,2 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Sogn og Fjordane og Troms har landets laveste ledighet, begge med 1,8 prosent, etterfulgt av Oppland med 1,9 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,1 prosent, etterfulgt av Vestfold og Finnmark, begge med 3 prosent.

Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 4 prosent etterfulgt av Aust-Agder med 3,7 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 2,1 prosent og Oppland med 2,2 prosent.

Hanne Hellvik / pressemelding