Formannskapet i Søgne vil ha mer penger til kulturenheten i Søgne. Disse skal gå til å øke tilskudd til lag og foreninger som prioriterer fattigdomstiltak. De vil videre finansiere en ny rådgiverstilling med SLT-funksjon. Tangvall skole skal få 300 000 ekstra til integrering av nye flyktninger. Søgne har vedtatt å ikke sende elever til mottaksskole i Kristiansand, de går på Tangvall skole. Rådmannens forslag innbærer at skolen må hente penger innenfor ordinært budsjett. Politikerne vil yte ekstra til gjennomføring.

250 000 i vikarpott

Det har kommet fram at barnehagene sliter med tidspress.

– Vi scorer dårlig på barnehage på kommunebarometre, og vi ønsker å forsøke det å ha en vikarpott i barnehagene, for å se om det kan være til hjelp, sa Arild Berge (V) som framførte forslagene. Han startet med å kalle rådmannens budsjett for minste felles multiplum. Vikarpotten blir opprettet med en sum på 250 000.

Opprettholder På an igjen

Rådmannen foreslår at prosjektet På an igjen nedlegges i 2017, det mener ikke politikerne og har satt det inn igjen. Før en tar en eventuell nedleggelse må prosjektet evalueres.

Mer til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjeneste får en reell økning på 400 000, enhet for institusjonstjenester får til sammen 700 000 kroner til stillingsøkning. Rådmannen foreslo utvidet åpningstid for dagsenteret i Enhet for hjemmetjenester fra 2019. Politikerne vil lyte midler til at det kan skje allerede i 2017.

Livsmestring, trosamfunn og klimakampanjer

Enhet for livsmestring får økte ressurser til rustiltak, og frivillige organisasjoner kan søke støtte, det er formannskapet som avgjør hvem som får støtte. Det gis 200 000 mer til trossamfunn og settes av 50 000 til årlige klimakampanjer.

Reduksjon i eiendomsskatt

Tom Løchen (H) var nikkende enig i flertallsforslaget, men hadde også med et punkt om å senke eiendomsskatten. Dette fikk kun Høyres stemmer (2). Egel Terkelsen (Frp) meddelte at det var inngått en muntlig avtale når Frp gikk inn i flertallskoalisjonen at eiendomsskatten ikke skal på agendaen de første to årene fra Frp.

Trakk forslag

Flertallskoalisjons forslag til budsjett for 2017 var av en slik standard at Torfinn Kleivset (KrF) trakk partiets forslag som ble fremmet i Tjenesteutvalget. Han støttet flertallskoalisjonen bestående av V, Frp, Ap, Sp, MDG og SV.

Søgnes politikere strever ikke med å få endene til å møtes, i alle fall ikke økonomisk. For å finansiere de økte driftskostnadene blir det litt mindre å sette inn i fond.

Endelig vedtak fattes i kommunestyret i desember.