Vest-Agder fylkeskommune avslo tidligere søknad om å bygge en 12 meter lang ny brygge i Havbukta i Ny-Hellesund. Roald Reme, eier av Havbukta, har klaget på avslaget som han mener er tilfeldig og dårlig begrunnet.

Vest-Agder fylkeskommune/Fylkeskonservatoren har behandlet saken på nytt og har sendt den videre til Riksantikvaren for endelig avgjørelse. Riksantikvaren ser ingen grunn til å omgjøre tidligere vedtak.

Klager har kommet med et forslag om å vurdere en tredje løsning ved å etablere brygge på naboens eiendom. For å få ny brygge lengst mulig bort fra verneverdig hus og bryggeanlegg ber klager om en uttalelse om hvorvidt det vil være et alternativ å flytte brygga til gnr./bnr. 1/49. Da ville naboen ifølge klager få atkomst over egen eiendom.

Riksantikvaren sier nei til både ny brygge og alternativet med å flytte brygga til annen manns eiendom. Riksantikvaren skriver i sin klagebehandling følgende:

«Riksantikvaren anser at en ny brygge som omsøkt vil representere et helt nytt innslag i Ny – Hellesund, som forvansker den historiske lesbarhet og reduserer de kulturhistoriske opplevelsesverdier av uthavnen. På denne bakgrunn vurderer Riksantikvaren saken slik at den omsøkte nye brygga ville representere et vesentlig inngrep som det ikke kan gis dispensasjon til. Det er dermed ikke nødvendig å ta stilling til om det skulle foreligge særlige grunner (andre samfunnshensyn) til å gi dispensasjon. Riksantikvaren vil likevel bemerke at direktoratet ikke kan se at det foreligger særlige behov i denne saken, ettersom klager sammen med naboeiendommen har en eksisterende steinbrygge som nå ytterligere blir utvidet.

Riksantikvaren kan heller ikke tilrå at det etableres egen brygge på naboeiendommen (gnr./bnr. 1/49), ettersom en slik ny brygge også vil representere et vesentlig inngrep i det midlertidig fredede området. I tillegg ville dette være et inngrep i naboens eierrådighet.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.»

Med begrepet eierrådighet, sikter Riksantikvaren til naboens mulighet til å faktisk bestemme hva som skal skje på egen eiendom. Naboen det henvises til er Maria Kielland Krag.