Det debatteres dispensasjonssak om opprusting og ny brygge i Lundeelva.

– Bernt Daland (Frp) foreslår å tillate alt. Rådmannen vil tillate litt. Yngvar Monstad (MDG) vil ikke tillate noe, sier leder av planutvalget i avrunding før avstemming, Paul Lunde (Ap).

Høyre og Frp vil tillate alt.

Miljøpartiet Det Grønne sitt vedtak fikk tre stemmer.

Saken var på sakskartet i august, men ble utsatt for å gjøre befaring. Det er gjort i dag i forkant av planutvalgsmøtet.

Frp fikk med seg Høyre på å tillate alt.

MDG fikk med seg Ap til å avslå alt.

Rådmannens forslag fikk de øvrige stemmene og ble vedtatt.

Her er vedtaket:

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra byggeforbudet langs Lundeelva i kommuneplanen og fra reguleringsplanens § 6 for utbedring og endring av brygge langs land. Søknaden er mottatt av kommunen 06.01.2016. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Dispensasjon gis på følgende vilkår: Da det er registrert kvikkleireforekomster i området langs Lundeelva må det foreligge dokumentasjon på at tiltaket kan utføres uten å påvirke stabiliteten i grunnen.

I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 og § 11-6 – rettsvirkning av kommuneplan, avslås søknad om dispensasjon for opprustning/heving av steinmolo, samt for utvidelse av brygge i nordvestre del, der det ikke er brygge fra tidligere. Avslaget begrunnes med at en tillatelse vil medføre at intensjonene bak bestemmelsene vil bli vesentlig tilsidesatt.

Flere naboer har klaget på søknaden. Klager fra naboer tas delvis til følge.

Hele saken kan leses her