Teknisk sjef Stein Erik Watne i Songdalen kommune orienterte Songdalen formannskap om situasjonen med å få bygd en midlertidig brakkerigg til undervisningsformål på Rosseland skole.

– Vi gikk direkte til seks aktører, og det er dessverre slik at markedet har ikke kommet med noe tilbud. Derfor må vi gå ut i det åpne markedet, sånn er det, vi fikk ikke napp, sa Watne.

Han presiserte for politikerne at hensikten er å ivareta Rosseland skole, men også at en ikke skal bruke mer penger enn nødvendig.

– Vi har konkludert med at vi lager en konkurranse, skissere hva som er behovet og be om tilbud. Vi har en god dialog med skolen og forsøker å gjøre det så fornuftig som vi kan, forsikret Watne.

Status Vollan

Det ble spørsmål status i kjøp av arealene til ny skole på Vollan.

- Det er ikke vi som forsinker, vi venter på at advokaten til grunneiere skal komme med et forslag. Grunneiere ville ikke forhandle før klagesak var behandlet hos Fylkesmannen og vedtatt i kommunestyret. Det er nå på plass, kunne ordfører Johnny Greibesland (Sp) fortelle før møtet ble lukket og Stein Erik Watne informerte formannskapet om status i forhandlinger i forbindelse med kjøp av tomt på Vollan.

Skoletomta på Vollan er fortsatt ikke ervervet fra eierne. Foto: Anne Lise Riseng

Bru på Birkelid

Byggingen av ny bru over til Birkelid skal være i rute. Jobben har vært ute på konkurranse og det er kommet inn seks tibud. Nå gjenstår et oppklaringsmøte og kontraktskriving med leverandør. Kontraktsmøte nært forestående og da har en vinduet for å jobbe i elva i juni, juli og august. I tillegg venter en på svar fra Fylkesmannen som må være på plass da det skal jobbes i verna vassdrag.

Rådmannen Kjell A. Kristiansen kunne orientere at det er en viss risiko for merutgifter. Det er foretatt grunnboringer for brua, slik at risikoen er relativt liten her, men for GS-vegen er antall meter basert på en antakelse om grunnforholdene.

– Hvis den må forsterkes, da vil det koste, men vi regner med at politikerne er villig til å yte penger. Kan vi bare fortsette og komme tilbake til kostnadene for å forebygge en tidklemme i prosjektet, spurte rådmannen.

Det aksepterte formannskapet og saken følges opp i forbindelse med 1. tertial.

Brua som planlegges oppført er relativt lik Rismyrbrua i utførelse. Gang- og sykkelbroen blir 3,5 meter bred og lages slik at service- og beredskapskjøretøy kan kjøre over. Det skal også anlegges en cirka 40 meter gang- og sykkelveg fra brua langs fylkesvegen for å få en sikrere adkomst for gående og syklende på Vollebergsiden.

Den nye brua på Birkelid vil bli utformet på samme måte som Rismyrbrua. Foto: Arkivfoto: Anne Lise Riseng