Det var Kjetil Aasen (H) som tok opp problematikken om fiber. På Hortemo er det hus som ikke får feber, og her er det ikke snakk om å bo usentralt.

Vi ba Langenes utdype problematikken rundt fiber.

– Store deler av Songdalen har tilbud om fiber, men det finnes fortsatt områder som ikke har fiber og som ligger relativt nær områder som har fiber, sier Langenes.

– Hva er årsaken til dette?

– Årsakene kan være flere, men primært henger det sammen med at utbygging ikke har vært lønnsomt for utbyggerne. I Norge er utbygging av  infrastruktur for internett forutsatt ivaretatt av private aktører. Når etterspørselen er så stor at utbygging blir lønnsomt, legges det til grunn at markedsaktørene ivaretar utbygging. Samtidig har offentlig sektor gradvis fått en større rolle i utbygging av digital infrastruktur, først og fremst som ansvarlig for å søke offentlige tilskudd til utbygging, forklarer han videre.

– Hva skjedde med Det digitale Agder?

Agderkommunene har tatt et stort digitalt løft gjennom prosjektet Det digitale Agder. For om lag 10 år siden fikk alle innbyggerne i Agder mulighet til å knytte seg til bredbånd til samme pris uavhengig av kostnadene ved utbygging. Noen steder førte dette til utbygging av fiber, andre steder ble internettet levert via gamle kobberlinjer og enkelte steder via satellitt. DDA-avtalen var tidsbegrenset og for enkelte ble tilbudet dårligere eller i noen tilfeller falt bort da avtalen gikk ut. Men svært mange steder var det lagt fiber og det var enkelt å opprettholde tilbudet og lett for nye å koble seg på, sier Langenes.

I forbindelse med en telefoniavtale med Telenor har DDA bidratt til at det er bygget ut 150 nye mobilmaster i Agderfylkene. Dette har økt mobildekningen betydelig, samtidig som stadig flere basestasjoner er oppgradert til 4G.

– Dette har gitt svært mange med dårlig og langsomt internett mulighet til et raskere nett. Utfordringen er likevel at enn så lenge prises mobilt bredbånd i begrensede pakker slik at det i praksis ikke er realistisk å bruke internett på samme måte som internett via fiber uten at prisen blir uakseptabel høy. En fotballkamp via mobilt bredbånd forbruker 3-4 Gigabyte, så det skal ikke mye streames mye før månedspakka er oppbrukt.

– Har kommunen oversikt?

– Kommunen har ikke oversikt over hvilke husstander som takket nei til DDA-avtalen, dette var et anliggende mellom den enkelte innbygger og TDC som fikk kontrakten. Som nevnt kan det ha betydning for om det er bygget ut fiber til området/husstanden, men det er så mange faktorer som påvirker fiberutbygging at en ikke kan trekke fram dette som eneste årsak til manglende utbygging.

– Har alle mobildekning i Sogndalen?

– Det er fortsatt steder i Songdalen med dårlig mobildekning, selv om dekningen er betydelig bedret de siste årene.

– Det er kommet fiber en del steder, men hva med mobilnettet?

– Nkom har i flere år lyst ut statlige midler til utbygging av høyhastighetsbredbånd. Kommunen har fått millionbeløp til sammen til fire forskjellige utbygginger. Enn så lenge gis det ikke støtte til utbygging av mobilnettet, selv om mobilt bredbånd kan være et akseptabelt alternativ til ikke å ha internett i det hele tatt. Kommunen jobber gjennom DDA med å bedre mobildekningen og søker å påvirke til at tilskudd fra Nkom også kan brukes utbygging av mobilnettet.