Siden N247 ikke har kontaktet meg for å be om min versjon av saken, velger jeg å benytte tilsvarsretten med å svare i Søgne og Songdalen Budstikke.

Det er med undring jeg registrerer at sentrale personer i formannskapet nå går ut i N247. Når saker kommer i media som en følge av innsynsbegjæringer eller sakskart i møter, heter det seg at « ordføreren løper til media», noe som ordfører må svare og stå til rette for, selv om hun har liten innflytelse på journalistenes dagsorden.Nå går disse politikerne selv aktivt ut i N247 for å kritisere ordførers handlemåte. I siste møte i formannskapet ønsket ikke de samme politikerne å diskutere en uavhenging juridisk gransking, som ordfører selv foreslo. Forslaget deres om å følge opp innholdet i brevene videre ble nedstemt i kommunestyret.Det er kommunestyret som er det overordnede organ i kommunen. Også formannskapet må rette seg etter deres vedtak. Det er Søgne kontrollutvalg som har bestemt at dokumentene skulle bli offentlige, en avgjørelse jeg støtter fullt ut. Jeg ikke har noe å skjule.Det er utsendelsen fra Gustav Skretting til gruppelederne som er årsaken til at det igjen er blitt bråk i kommunen. Dokumenter er sendt ulovlig utenfor sakslisten og uten ordførers kjennskap . Skrivets innhold er, slik jeg ser det, en klar omkamp på kontrollutvalgets saksbehandling. Dette skal nå vurderes av Fylkesmannen i en lovlighetskontroll.Denne runden med bråk i media, er det altså administrasjonen selv som har startet. De kunne i stedet ha valgt å innrette seg etter kontrollutvalgets vedtak, som man gjør i andre kommuner. Da hadde ikke saken laget så store bølger i en fra før hardt prøvet kommune.Det omstridte skrivet  inneholder påstander om kontrollutvalgets saksbehandling og ordførers håndtering av en konkret sak. Skrivet inneholder  også en generell og ikke konkretisert kritikk av ordfører som er så uspesifisert at det er vanskelig å forholde seg til. Kontrollutvalget har konstatert lovbrudd i administrasjonsavdelingen og  har undersøkt deler av påstandene om kritikkverdige forhold, men fant ikke noe kritikkverdig ved ordførerens opptreden i saken. Jeg antar at dette kan være grunnen til at flertallet i kommunestyret ikke vil ha en oppfølgning av dette videre.Det må være lov, også for en ordfører, å si i fra om lovbrudd når dette oppdages. Og det må være lov å melde til kontrollutvalget om alvorlige lovbrudd og om manglende rolleforståelse og be om avklaringer.Det klages på dårlig dialog mellom ordfører og ansatte. Ordfører har primært sin dialog gjennom rådmann og rådmannens ledergruppe og har svært begrenset kontakt med andre ansatte. Det er ikke ordførers ansvar å være leder for ansatte i kommunen og ha dialog med ansatte der. En ordfører skal ikke blande seg inn i rådmannens ansvarsområde. Kontrollutvalget kontrollerer administrasjon og ordfører. Det er derfor heller ikke naturlig for en ordfører å gå i dialog med administrasjonen om opplysninger som kontrollutvalget har bedt om å få.  Det har vært ulike oppfatninger om denne rolleforståelse som har ført til uenighet mellom organisasjonssjefen og meg, slik jeg ser det.Når kontrollutvalget påpeker lovbrudd, er det rådmannens oppgave å sørge for at de feil og mangler som er påpekt rettes opp i. Det betyr at man ikke fortsetter å gjøre de samme lovbruddene videre. Dokumentene som ble sendt ut, viser likevel manglende aksept for kontrollutvalgets konklusjoner i saken. Dette er i seg selv en svært oppsiktsvekkende håndtering av et uavhenging kontrollutvalgs konklusjoner om lovbrudd.At disse politikerne nå går ut aktivt i N247 for å karakterisere disse dokumentene som de her gjør, viser at de tillater at administrasjonen fører omkamper på kontrollutvalgets konklusjoner . De fører selv en omkamp på kommunestyrets vedtak. De ber om ro etter dommen, men bidrar aktivt til å holde liv i motsetninger. Hva ønsker de egentlig å oppnå ved disse utspillene?Det at Søgnes politikere nå sloss internt om å sverte hverandre, er det bare de andre kommunene i K3 som tjener på. Ansvarlige formannskapsmedlemmer bør heller bruke kreftene på å støtte opp om de sakene vi har i Fellesnemnda, hvor Søgnes interesser stårpå spill. Vi skal snart kjempe om lokalisering av arbeidsplasser. Fokus fremover bør nå være den nye kommunen. Her sitter ordfører i Søgne i noen nøkkelposisjoner med gode muligheter for påvirkning og gjennomslag for Søgnes Interesser. Vi kan klare å jobbe sammen, men da må det vises vilje fra alle sider. Siste dagers utspill i N247 viser desverre at noen i stedet for har en interesse av å holde liv i en konflikt, med kommunens innbyggere og ansatte som offer.