Til sammen har over 500 ungdomsskoleelever i Søgne og Songdalen deltatt i undersøkelsen. Ungdata er en undersøkelse som blir utført på ungdomskoler og ved videregående skoler. Elevene svarer på ungdersøkelsen i skoletiden, noe som resulterer i høy svarprosent. I Songdalen er svarprosenten på 93 prosent, mens den i Søgne er 87. Dermed gir det en god indikator på hvordan ungdommer i kommunene har det både på skolen og på fritiden.

Nøkkeltall

Ungdatasenteret er en del av NOVAs seksjon for ungdomsforskning. Resulatene fra undersøkelsen presenteres i to formater, en rapport med nøkkeltall og en med de faktiske dataene. Det gjør at man kan lese om flere forskjellige resultater.

I nøkkeltallene kommer det fram at 9 prosent og 12 prosent av henholdsvis Søgne og Songdalens ungdommer opplever mobbing. Går man derimot på de faktiske tallene blir mobbingen redusert til 7 prosent og 10 prosent.

Grunnen til dette er at elevene får mulighet til å velge alternativene "aldri", "nesten aldri", "omtrent en gang i måneden", "omtrent hver 14. dag", "omtrent en gang i uka" og "flere ganger i uka". Disse blir kombinert i nøkkeltallene. Denne artikkelen tar utgangspunkt i nøkkeltallene for hver kommune fra ungdomsskolene.

Ønsker utdanning

Av undersøkelsen kommer det fram at begge kommunene stort sett følger de nasjonale trendene på områdene som er målt. Både Søgne og Songdalen ligger noen prosentpoeng bak de nasjonale tallene på det å ha en fortrolig venn, være fornøyd med venner og foreldre og å være sosial på nettet.

I kategorien skole og framtid svarer færre ungdom enn landsgjennomsnittet at de trives på skolen.

Tallene viser at Søgnes ungdom bruker mindre tid på lekser enn ungdom i Songdalen og resten av Norge. I Songdalen brukes det enda mer tid enn gjennomsnittet, men til gjengjeld skulker ungdom i Søgne mindre.

61 prosent i Songdalen tror de vil ta høyere utdanning, mens 44 prosent ønsker fagbrev. I Søgne er tallene henholdsvis 68 og 44 prosent. Landssnittet ligger på 63 prosent på høyere utdanning og 36 prosent på fagbrev. På disse spørsmålene har elevene hatt mulighet til å svare "ja", "vet ikke" eller "nei" på begge spørsmålene. Enkelte ønsker dermed både fagbrev og høyere utdanning.

Ensomhet

På helse og trivsel scorer kommunene stort sett over gjennomsnittet. Flere ungdommer i Søgne og Songdalen plages av ensomhet, depressivt stemningsleie, mobbing og daglige helseplager. Hele 22 prosent i Songdalen og 23 prosent i Søgne plages av ensomhet. Det utgjør nærmere 150 ungdommer totalt.

Ungdommene er mindre fornøyd med helsa i Søgne og Songdalen enn i resten av landet. 66 prosent har svart "svært fornøyd" eller "litt fornøyd" på spørsmål om hvor fornøyd man er med helsa si i Søgne. Bare 60 prosent svarte det samme i Songdalen. På nasjonalt plan svarer hele 72 prosent at de er fornøyd.

Flere nasker

I kategorien som tar for seg ungdommers bruk av tobakk og rus, ligger både Søgne og Songdalen under landsgjennomsnittet. Færre røyer, færre snuser og færre drikker seg beruset i våre kommuner.

Dessverre viser tallene at Søgne ligger godt over gjennomsnittet på risikoatferd og vold. Hele ni prosent har svart at de minst en gang i løpet av det siste året har tatt med seg varer fra en butikk uten å betale. 4 prosent har i samme tidsperiode brutt seg inn for å stjele noe. Her ligger landssnittet på henholdsvis 7 og 1 prosent. Songdalen scorer og høyt, med 7 prosent på nasking og 2 prosent på innbrudd.