Vest-Agder fylkeskommune har følgende innspill til revisjon av forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1.07.2017 – 31.03.2022:

1. Elg – Vest-Agder fylkeskommunene mener primært at jakttid for elg fremdeles bør fastsettes fylkesvis, og at jakttiden for Vest-Agder bør være 5.10. – 10.11. Subsidiært mener fylkesrådmannen at Miljødirektoratet bør velge alternativ 1 med kort jakttid. Alternativ 2 frarådes da det ikke virker å være behov for lang jakttid, og det vil kunne få negative følger for andre brukergrupper.

2. Storskarv – Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget om at jaktstart fremskyndes til 10.8., men er negativ til innføring av kvoter. Eventuelle kvoter bør kun gjelde fra Midt-Norge og nordover, og ikke ved innlandslokaliteter.

3. Svartbak og gråmåke – Vest-Agder fylkeskommune mener at dagens jakttid (21.08. – 28./29.02. i hele landet, samt 10.09. - 28./29.02. på hav og fjord fra Vest- Agder til Svenskegrensen) bør videreføres.

4. Ærfugl – Vest-Agder fylkeskommune mener primært at ærfugljakta i Vest-Agder bør videreføres som i dag og at det ikke bør innføres kvoter. Subsidiært anbefales alternativ 2 med kvoter.

5. Li- og fjellrype - Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget om å stoppe rypejakta 23.12., men mener at snarefangst som en kulturbærende tradisjon fremdeles bør kunne skje frem til 28.2./29.2.

6. Vest-Agder fylkeskommune mener at alle trostearter fredes fra ordinær jakt.

Innspill

Kommunene har i forkant kommet med innspill til de nye forskriftene om nye jakt og fangstider. Songdalen vilt og fiskeutvalg har via Songdalen kommune sagt seg enig med Fylkeskommunen om å utvide jakttida for elg fra 5. oktober til 10. november.

I Søgne kommune er det fagleder miljø og landbruk som har kommet med høringsuttalelsen.

Samtlige kan leses her