Retter sterk kritikk mot fellesrådsleder og kirkeverge