Disse sakene skal behandles:

Orienteringer:

Rådmannen orienterer

Referatsak til orientering:

Månedsrapport Mandal kirke oktober 2021

Saker til behandling:

Godkjenning av møteprotokoll 21.10.2021

Handlingsplan 2022–2025, budsjett 2022

Budsjett Mandal Havn

Likestillingsredegjørelse

Revidert finansreglement

Orientering om arbeidet med eierskapsmelding v/Stein Christian Midling-Jenssen

Orientering om Brannvesenet Sør v/brannsjef Knut Berg Bentsen

Endring av selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS

Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS

Eierskap og utbyggerrolle for Nytt P-hus på Malmø

Forespørsel om å flytte Gabrielsens bu til Nedre Malmø

Prinsipper for forvaltning av festeforhold i Lindesnes kommune

Innkalling til representantskapsmøte for Risøbank IKS

Politisk prosess - evaluering av delegeringsreglement og politisk organisering

Tildeling av kommunens kulturpriser (ungdommens kulturstipend, årets navn, kulturprisen).