Fredag la revisjonen frem en rapport som forteller om en kultur i kommunen der enheter som arbeider med barn og unge ikke samarbeider (se sidesak). Innholdet kom ikke som noen bombe, ifølge kommunalsjef oppvekst i Søgne kommune, Jon Wergeland. Det er vel kjent for ledelsen i kommunen. Han har vært i denne stillingen siden 1. januar 2015.

– Vi må huske at kildene til denne rapporten er de ansatte og dokumentasjon de har gjort gjennom arbeidet sitt. Det er mitt og ledergruppens ansvar å vise at det er mulig å innfri forventninger om gode sammenhenger mellom kommunens ulike tjenester. Tverrfaglig samarbeid har ikke vært godt nok, og det er her vi tar tak, sier han.

Nå gjøres det tydelige grep som kommunen tenker skal føre fram til et godt samarbeid. Det er også mulighet til å ta enda sterkere organisatoriske grep.

– Vi har startet arbeidet. Først begynte vi med barnevernet, i løpet av ett år ble dette omorganisert til landets største barnevern hvor flere kommuner drifter barnevernet sammen. Det betyr mer robusthet og større faglig miljø, sier Wergeland.

Etableringen skjedde raskt. Det meste av planleggingen skjedde i 2015 og 1.januar i år var felles barnevern mellom Songdalen, Kristiansand, Søgne, Birkenes og Lillesand en realitet.

– Nå har vi et godt utgangspunkt for å håndtere barnevernfaglige spørsmål på best mulig måte, sier han om den nye barnevernstjenesten.

– Dette var en omorganisering som nok var krevende, særlig for ansatte, men som var viktig for å ivareta barn og ungdom. Min jobb er å sørge for at barn og ungdom får det tilbudet de har krav på. Det er et ansvar som både politisk og administrativ ledelse tar på høyeste alvor, sier Wergeland.

Endringer i samfunnet

Samfunnet har endret seg. Sosiale medier har gitt mange tidligere tause røster stemmer. Det som blir formidlet er ikke alltid like godt gjennomtenkt eller balansert. Det må skoler og også barnehager ta inn over seg, mener Wergeland.

– For meg er skolen et hjerte i nærmiljøet som barn skal være stolte av. Skolen er et nav som skal være med å ruste barna til voksenlivet. For å få dette til og hente fram det potensialet elevene har, må en ha en fleksibel og relevant skole. En skole som samarbeider godt med foreldre og foresatt. I dette samarbeidet må det være trygghet. Tillit til at alle vil hverandre vel. Både barn og foresatte må føle seg trygge på å kunne si ting til ansatte på skolen, bli ivaretatt. En skal alltid lytte til den som forteller sin historie, sier Wergeland.

For å skape et trygt miljø for samarbeid, har ledelsen iverksatt tverrfaglig team (TFT-grupper) på hver skole. Alle enheter som skal delta på denne tverrfaglige møteplassen har møteplikt. Rektor setter dagsorden og innkaller til TFT-møter og vurderer hvilke andre ansatte fra skolen som skal delta. I tillegg til skolen deltar SLT-koordinator, helsesøster, barnevern og miljøterapeuten fra psykososialt team. Dette har Søgne kommune nå hatt i snart et halvt år på alle skolene. Wergeland presiserer at det blir innhentet tillatelse fra foresatte før enkeltelever blir diskutert i TFT.

Et viktig poeng i revisors rapport, var nettopp at taushetsplikten ble oppfatte ulikt i de for forskjellige enhetene.

Penger ikke avgjørende

Mer penger er ikke avgjørende for å forbedre virksomheten eller å skape kvalitet, fremholder kommunalsjefen. Vilje og holdning til samarbeid hos ansatte og arenaer til konkret å løse utfordringer sammen, er minst like viktig.

– I tillegg er samarbeidet mellom fagmiljøene og familien som trenger tjenesten er avgjørende for hvor godt vi skal lykkes i dette arbeidet, sier han og utdyper:

– Vi er opptatt av å begynne tidlig og starter helt nede i barnehagen. Hittil i år har vi kunnet avslutte konkrete saker i barnehagen fordi barnet har fått tilstrekkelig hjelp innenfor den ordinære opplæringen. Spesialundervisning kan bidra til å sette barn i bås og faktisk også, enkelte ganger, skape nye utfordringer. Tilpasset opplæring er langt bedre, starte så tidlig som mulig. Mye spesialundervisning kan unngås hvis vi sikrer god kvalitet på ordinær opplæring og bruker våre krefter riktig.

Ledelsen viktig

Wergeland sier videre at for å sikre et tverrfaglig samarbeid, er det avgjørende at det er forankret i ledelsen. Videre må dette risle utover. Det må bli naturlig for både tjenestene og foreldre å samarbeide med flere instanser, nettopp for å finne de beste løsningene i hver enkelt situasjon.

– Vi må skape tillit hos foresatte og barn. Tillit må bygges. Uten tillit hos foreldre og politisk vilje blir det vanskelig, men det er vi som må vise at det nytter, sier Wergeland.

Christian Eikeland (Frp), leder av tjenesteutvalget i Søgne, har gjort en jobb med å konkretisere politikernes rolle i samarbeidsutvalgene som hver barnehage og skole er lovpålagt å ha.

– Eikeland har tatt opp hva som er politikerens mandat når de sitter som politisk representant i en barnehage eller skole, hvilke forventninger tjenesteutvalget har til deres rolle. Da knytter en gode kontakter mellom barnehagen/ skolen og det politiske liv, sier Wergeland.