Fylkesrådmannen mener ny bru ver Trysfjorden må prioriteres hvis ikke det kommer nok penger til å bygge ny E39 fra Søgne øst til mandal øst i ett strekk. Søgne øst er kommunegrensa til Songdalen.

Det fremgår av sakspapirene til møtet i Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø (SAM) som er onsdag 18. november. Veivesenet har varslet at de nå starter opp jobben med å lage reguleringsplan for denne strekningen. Tidligere har Søgne og Mandal sammen med veivesenet blitt enige om hvor veien skal gå. En reguleringsplan er de endelige detaljene som må på plass for at spaden kan settes i jorden. Såfremt staten har lagt penger på bordet, da. Her ligger den primære beskjeden i forslaget til vedtak i SAM-utvalget: Få denne reguleringsplanen ferdig fort slik at selskapet Nye Veier AS kan prioritere denne veien. Men må veistrekningen deles opp i ulike etapper, bes politikerne vedta denne beskjeden: Prioriter strekningen over Trysfjorden.

Les også: Broa blir 67 meter over fjorden

«Dette av hensyn til rasproblematikk, vanskelig fremkommelighet vinterstid samt den generelt meget ugunstige vertikal- og horisontalkurvaturen på nåværende vei», står det i saksutredningen.

Ellers mener fylkesrådmannen man må tenke på dette:

• Effektiv avvikling av kollektivtrafikken.  Dette går på at løsningne må være fleksible slik at tilbudet kan justeres. Videre ønskes det at Tangvall fortsatt er knutepunkt for kollektivtrafikk.

• Minimalisering av ulemper for tilliggende boligområder.

• Sikring av gode rammevilkår og utviklingsmuligheter for eksisterende og fremtidige næringsområder på hhv. Lohnelier og Toftelandslier.

• Estetikk og landskapspleie – særlig knyttet til kryssing av Trysfjorden.

• Det bør innreguleres en rasteplass på strekningen – da med mulighet til etablering av et serveringssted.

• Det er av hensyn til friluftsinteressene i Hellersdalen (i Søgne) ønskelig at veien her legges på en måte som gjør at anlegg ikke blir synlig i dagen.

Monankrysset: Mest avansert i Vest-Agder

Krysset på Monan i Søgne blir ett av de mest avanserte på hele E39 gjennom Vest-Agder. Fylkesrådmannen er derfor opptatt av at dette lages slik at trafikk til og fra Søgne flyter så godt som mulig. Det er først tenkt som et treplanskryss der trafikk til og fra Søgne kan flyte direkte over på og fra E39. Dette er dyrt og veivesenet har vurdert et rimeligere to-planskryss. Ulempen er at trafikk til og fra Søgne da må ledes via rundkjøringer.

«Det vil fortsatt være betydelig trafikk på dagens E39 gjennom Søgne også etter at ny E39 er bygget og størstedelen av denne trafikken vil passere Monankrysset. Det er derfor viktig at dette krysset dimensjoneres slik at det ikke skjer oppstuing av trafikk – herunder problemer knyttet til fremkommelighet for kollektivtrafikken», fremgår det av saksutredningen.

Monan blir også et viktig knutepunkt for kollektivtrafikk i fremtiden. Fylket ber derfor om at plassen brukes til dette og ikke en fremtidig bensinstasjon der.

Videre ber rådmannen om at tilgangen til Toftelands lier blir bevart. Her er det tenkt et næringsområde i fremtiden.

Hele saksutredningen kan du lese her.

Det er selskapet Nye Veier as som skal regulere E39 gjennom Vest-Agder, men frem til selskapet er operativt fra nyttår, tar veivesenet saken. Veien må være bygget innen 20 år, men det er Nye Veier AS som bestemmer når og hvilke prosjekter som tas først.

Når det gjelder veien fra Søgne øst til Kristiansand, så ligger denne lenger frem i tid fordi lokalpolitikerne ikke ble enige med veivesenet om valg av trase. Både Songdalen og Kristiansand forlanger mer vei i tunnel enn det veivesenet vil gi. Nå skal den saken avgjøres i kommunal- og moderninseringsdepartementet. Avgjørelse kan komme til våren.

Les også: Monankrysset blir 1,2 kilometer langt

Les også: Se alle illustrasjonene