Søgne kontrollutvalg vedtok i januarmøtet at advokaten til de to varslerne, Christen Horn Johannessen, skulle inviteres til ekstraordinært kontrollutvalgsmøte ganske snart. Flertallet ønsket å høre dennes oppfatning av håndteringen av oppfyllelse av dommen fra Kristiansand Tingrett i januar 2018. Dette møtet ble imidertid avlyst fordi kommunens advokat, i følge advokatens uttalelse til Søgne og Songdalen kommune, ikke hadde anledning til å komme seg til Søgne på så kort varsel.

Notater på forhånd

Vedtaket skal realiseres i ordinært møte tirsdag. Det ble også bedt om notater fra begge sider, noe Horn Johannessen sendte inn 28. januar til sekretæriatet for kontrollutvalget, Temark.

I sitt seks siders notat skisserer Horn Johannessen hvorvidt kommunen har oppfylt dommen. Erstatning i form av beløp er oppfylt, men ikke at Randi Fidje har fått tilbake sin stilling som fagleder, slik dommen skisserer. Det orienteres her om at ledelsen ikke gjorde noe forsøk på at Fidje fikk tilbake sine oppgaver som tillå stillingen.

Horn Johannessen presiserer at både Fidje og Askildsen hadde varslet på forsvarlig vis om kritikkverdige forhold i kommunen. Det skal da gis vern i følge loven. Etter en innledning om hva retten har skissert, blant annet et uforsvarlig arbeidsmiljø for de to varslerne skriver Horn Johannessen:

– Så langt kan jeg ikke se at kommunen har gjort nevneverdig tiltak som endrer deres uforsvarlige arbeidsmiljø.

Hva har skjedd og ikke skjedd

Videre skriver paratadvokaten at kommunen har fortsatt i samme spor som det flertallet i dommen trekker fram som begrunnelse. 23. mars 2018 ble det forsøkt å komme til en ordning. Et konstruktivt og hyggelig møte, står det i notatet. En skulle snarlig enes om et innhold i en felles erklæring. Dette ble imidlertid stanset da kommunen etter nøye vurderinger var kommet til at de likevel ikke ville sende ut en felles erklæring. Paratadvokaten sendte samme da en e-post med følgende innhold:

Det er sterkt beklagelig at kommunen nå etter at rådmannen har blitt involvert i prosessen, velger å gå bort fra enigheten i møtet hvor rådmannen ikke var til stede.

Det ble også hentet inn ekstern psykolog. Dette strandet, i følge notatet fordi psykologen krevde at Askildsen og Fidje ikke kunne snakke med sin advokat om disse samtalene.

– I den usikre og utsatte posisjonen mine to klienter var i, var det etter mitt skjønn verken rimelig eller nødvendig å kreve at de brøt kontakt med en de stolte på og som kjente helheten i saken, skriver Horn Johannessen.

Det ble også gjort et initiativ fra varslernes side om å begynne i K3, det ble møtt med at Søgne kommune foreslo et hospiteringsopplegg for de to ansatte i Kristiansand og Songdalen. Dette var ikke aktuelt.

Permisjon med lønn

I slutten av september kom spørsmålet om permisjon med lønn. Dette etter et møte med Nav, fastlege og arbeidsgiver. Spørsmålet ble gjentagende ganger tatt opp av varslerne og advokaten. Dette ble klart avvist fra administrasjonen i møte 19. desember.

I møtet fikk de også vite at all lønn ville bli stanset ved maksdato, men at de var velkommen tilbake på jobb. Fra og med 2. januar var de to tilbake på jobb. De opplever i følge advokaten at kommunen fortsetter nok en gang i samme spor. Partene bruker mye ressurser og det menes at en studiepermisjon vil ikke påføre kommunen ytterligere kostnader, samt at andre i kommunen blir skånet for videre belastning.

Horn Johannessen avslutter notatet med at permisjon med lønn vil i vareta kommunens interesser, den fremtidige kommunens interesser og ikke minst ivareta de to på en god måte etter en belastning de over tid har vært utsatt for.

Politikerne tok grep

Etter at dette notatet ble sendt, tok politikerne Jack Andersen (H) og Roy Fardal (H) , som nå har gått over til Demokratene, affære og foreslo for formannskapet å innvilge de to varslerne permisjon med lønn. Dette ble enstemmig vedtatt av formannskapet som dermed satte administrasjonen ut av spill.

Kommunens oppfatning

Advokat Frode Lauareid har en annen oppfatning i mailkorrespondanse med paratadvokaten. Denne mailkommunikasjonen er i sin helhet en del av saksdokumentene. Her står det i en mail fra 22. januar 2019 hvor han sier at det er forståelig at det er krevende å komme inn igjen i arbeidsmiljøet.

– Kommunen opplever at begge møter et godt arbeidsmiljø og som er innstilt på å ta Askildsen og Fidje godt i mot, men at de opplever at det ikke er konstruktivt og tillitsvekkende a de har parallellprosseser gående mot politisk nivå. Det står videre at det ville vært fint om de to heller brukte energien på å få samspillet med de andre i avdelingen til å fungere, i steden for å bruke energien på alternative løsninger.

Kommunen har også 26. februar 2019 sendt et notat til sekretæriatet Temark. Det er et kort notat hvor kommunen gir rom for å kunne utdype mer i kontrollutvalgsmøtet. Det er lagt ved en tidslinjeillustrasjon som viser at det er gjennomført mange samtaler og tiltak etter dommen.

– Med vedlagte tidslinje har man forsøkt gi et kortfattet blikk på hele perioden etter dommen, frem til studiepermisjon ble innvilget av formannskapet, står det i notatet.

Mange vedlegg

Etter forespørsel om merinnsyn har Søgne og Songdalen Budstikke mottatt samtlige vedtak i forbindelse med saken. I sakspapirene står de oppført som unntatt offentlighet, men vil i følge sikre kilder bli sladdet og gjort offentllige.

Møtet kan følges live på Søgne kommunes hjemmeside tirsdag klokken 0900.