Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder Fylkeskommune behandlet i siste møte innkomne søknader om tilretteleggingstiltak. Det er totalt kommet ti søknader som nå sendes Miljødirktoratet i prioritert rekkefølge.

I vedtaket står det at Vest-Agder fylkeskommune mener at søknader om sikring bør prioriteres med Furulunden i Mandal som førsteprioritering, deretter følger Kilen i Songdalen, Solvika i Kristiansand, Fiskåtangen i Kristiansand, Skyllevigholmen i Kristiansand, Hågåsen i Flekkefjord, Skibmannshia i Lindesnes, Romsviga i Søgne, Kjødevågen i Flekkefjord, Dybingen i Kristiansand.

Initiativ fra innbyggere

En gruppe i Finsland ønsker å skape en positiv driv i bygda Finsland, som de har kalt for "toppen av Kristiansand". De utformet et prosjektforslag for utvikling av området som ligger mellom Fv 461 og Livannet i Kilen. Forslaget ble sendt via Songdalen kommune til behandling hos arealpolitikerne i fylket som enstemmig vedtok å prioritere dette høyt inn mot Miljødirektoratet.

Søknaden

I søknaden står det at hovedmålet er å utvikle Kilen til et mer attraktivt og samlende møtested for innbyggere i Finsland, og et funksjonelt og imøtekommende sentrum lengst nord i nye Kristiansand.

– I en tid hvor det tradisjonelle bygdepreget mange steder blir svakere, så ønsker man i Finsland å styrke bygda og dets mange gode kvaliteter. Utviklingsprosjektet som denne søknaden omfatter kan beskrives som en del av et langsiktig og løpende arbeid med å bidra til en positiv og inkluderende utvikling av bygd, står det i søknaden.

Det henvises også til at folkehelse og kultur står sentralt i kommuneplanen og er viktige temaer i dagens samfunnsutvikling og arbeid med levekår. Initiativtakerne vurderer at sentrumsutviklingen i Kilen vil kunne gi positive samfunnseffekter i en slik sammenheng.

Mål

Initiativtekerne ønsker å utvikle området til en attraktiv møpteplass og mener at det vil styrke Finslands identitet og bidra til at folk flytter til bygda.

Fra naturens side har området et svært godt potensiale for å øke friluftsaktivitet i nærmiljøet. Området skal tilrettelegges for alle aldre og uansett funksjonalitet.Videre er det tenkt å bygge ny badestrand, lekeplass/aktivitetsområde, amfi og brygger.

Innbyggerne inkluderes

Stedet vil kunne omfatte sitteområder, leke-/treningsapparater, vannsklie, stupebrett, sandvolleyballbane, skate-/sparkesykkelrampe er foreslått. Mulighetene er mange for å skape et virkelig samlende, funksjonelt og estetisk fint område, som er attraktivt for alle.

Arbeid som må utføres

Området som er innløst av SVV er i dag delvis opparbeidet med parkeringsplass i tilknytning til tomten hvor «Kaddebergs» butikk tidligere stod, litt dyrka mark og et naturområde langs vannkanten. Nesten all stedlig masse i området må skiftes ut med stabil masse i form av kult, pukk, og jord. Langs vannkanten må det byges natursteinsmurer slik at grunnen innenfor blir stabil. Kantene langs bekk som renner ut fra Gangdalen er i en dårlig forfatning, og må steinsettes fra bro ved riksvei og ut til vannkant. Deler av området langs vannkant skal bygges som en sandstrand.

Heivollpark

At området skal gi barn og unge et bedre leke- og aktivitetsmiljø i Kilen kommer tydelig fram i søknaden, men også at det skal være et sted hvor en kan ha kulturelle samlinger. En tenker også å etablere en park. På Nodeland er Haugenparken, oppkalt etter forfatteren som bor i nedre del av Songdalen. Finsland har også sin egen nasjonalt og internasjonalt kjente forfatter Gaute Heivoll. Det tenkes at Kilen da får Heivollparken.

Dugnad

Området er tenkt opparbeidet og bygd ut med offentlige tilskuddsmidler, midler fra næringsliv og dugnad. I Finsland er det stor dugnadsvilje og ressurser, noe som samler bygdefolket i en felles innsats for å utvikle bygda.

Det søkes om 1 063 893 kroner til å få realisert prosjektet.