Parsellen på Åros som ble søkt fradelt ligger innenfor et område regulert til jordbruk i reguleringsplan for Åros. Rådmannen anbefalte ikke at det ble godkjent og skriver i saksframlegget at tiltaket ligger innenfor område registrert med forvaltningskategori «Arter av særlig stor forvaltningsinteresse» Dette gjelder artene vipe og sørlig gulerle.

Yngvar Monstad (MDG) støttet rådmannen i dette og viste til at dette er et sted hvor vipa hekker.

– I Søgne hekker vipa på Åros, tidvis er det et par heggende vipepar på Tangvall. Hvis en fortsetter å bygge ut blir det ikke flere viper i Søgne. Dette er det Ornitologisk forening med Odd Kindberg som har sagt, sa Monstad i sitt innlegg og tok så til orde for hvor mye det kan bety hvis det kommer en katt til.

– En bolig til ikke er utslagsgivende kan en godt si, men en huskatt i den boligen vll kunne spise opp alle vipene i et kull hvert år. En kan ikke tinglyse at det er ulovlig med katt, sa Monstad.

– Da katt ble nevnt, kvikner Daland til, sa leder Paul Magne Lunde (Ap) og ga ordet til Frp.

– En bolig her vil ikke gå over vipebestanden, men har en en katt, vil de ligge dårlig an. Alle som har hatt en katt vet at den vandrer, jeg har respekt for MDG sitt syn, men det med katt var tynt, mente Daland.

Ap støttet MDG og går for rådmannens forslag.

– Vi sitter her og avveier hver enkeltes interesser opp mot samfunnsmessige, vi må ta samfunnsansvar slik rådmannen sier i sin innstilling, påpekte Knut Henriksen (Ap).

Helge Reisvoll (H) syntes saken var problematisk.

– Jeg gikk i mot bolig rundt bunkersen nettopp på grunn av fuglelivet. Jeg stemmer for denne boligen, sa Reisvoll som mente at plassering av huset var feilplassert og at retningslinje i kommuneplan med 20 meter til dyrka mark i bruk skal legges til grunn. Tilleggsforslaget hans til forslaget fra Frp ble ikke stemt over da rådmannens vedtak ble stående 5-4.