Driftsstyret behandler tirsdag prismodellen for leie av Buen kulturhus. Saken kommer opp som en følge av en rekke artikler i Lindesnes i vår der mange følte seg utestengt på grunn av for høy pris. Rådmann Irene Lunde skriver i saksfremstillingen til driftsstyret at det allerede er en subsidiering av lag og foreninger i Buen og andre anlegg i form av redusert leie. "I den rådende økonomiske situasjonen kan det ikke rådes å øke rammen for ytterligere subsidier. Skulle det likevel velges en modell for økt grad av økonomisk støtte til lag og foreninger, anbefales modell a)" skriver rådmannen.

Modell a betyr på lik linje med en rekke andre kommuner å ha et fond som lag og foreninger kan søke støtte fra for å ha råd til å bruke Buen. Rådmannen anslår et beløp på 500.000 kroner som må bevilges i budsjettprosessen Mandal kommune nå er i og øremerkes formålet. Bystyret avgjør hvem som tildeles penger. Kommunen har også diskutert modell b, som kalles "Arendalsmodellen". Da etableres et fond på 500.000 kroner, og lag og foreninger kan da søke om refusjon av 50 prosent av sine arrangørkostnader. Arendal kulkturhus har påpekt at modellen fungerer bra og ivaretar mange interesser. Kommuneadministrasjonen presiserer da at sangmaraton i Ulvsvika, turorientering i Hålandsheia eller kajakkløp på Skogsfjorden da kan søke om midler.

MER OM BUEN-SAKEN: