Tiltross for at saken om nasjonale mål og hovedprioriteringer 2019 for NAV bare var en referatsak, ble det en lang debatt i formannskapet om viktigheten å beholde flere av NAV-tjenestene vi i dag har i Søgne, også etter sammenslåingen.

Det var Bjørn Egeli (Ap) som først tok til ordet og ønsket å legge frem et forslag som var drøftet på gruppemøte. Han mente det var viktig at folk ikke skal bli sendt fra det ene kontoret til det andre, uten å få den hjelpe de trenger der og da. Forslaget inneholdt at tjenester for nødhjelp, nødbolig, unge under 30 år, flyktninger, gjeldsrådgivning og oppfølgning av lokale arbeidsgivere må bestå i Søgne.

Jack Andersen (H) var enig om viktigheten å beholde NAV-tjenestene i Søgne. Han sa at det ble lovt at det ikke skulle bli dårligere tjenester enn det som er i dag, etter sammenslåing.

– Det er vanskelig å si at vi ikke gjør det med den løsningen som er skissert nå. Jeg mener vi bør samles om noe på tvers av partiene. Men det bør også gjelde de som har sykdommer og sånt som også trenger oppfølging. Det er viktig å ikke forringe tjenestene, det gjør det nå slik det legges opp til.

Per Kjær (SV) poengterte at de som politikere hadde styring over den kommunale delen av NAV, men ikke den statelige. Han mente at kontoret skulle være åpent for flere enn det som var i forslaget til Egeli.

– Jeg syns det er riktig å si at vi skal ha et lokalt NAV-kontor. Men jeg er litt redd for å si ha et minimum, som sier det og det. Da er det ting som man automisk tar vekk. Jeg synes vi ikke skal definere så mye. Jeg er veldig for at NAV-tilbudet i Søgne som bydel skal bli omtrent like godt som det er i dag i ny kommune, sa han.

Ordfører Astrid Hilde (Ap) mente at det var fornuftig å sentralisere noen av de tjenestene som i dag er i Søgne, og at forslaget fra arbeiderpartiet derfor var fokusert på noen grupper som trenger oppfølging. Hun minnet også om NAV sitt mål om å digitalisering.

Kjær (SV) kom igjen på banen.

– Det som kan digitaliseres og egner seg til å digitaliseres er bra. Men man har noen ting som ikke er så lett å digitalisere. Det brukes et språk som ikke egner seg som hvermann kanskje. Den digitale utenforskapet er mange, ikke bare de gruppene. Det må være noen som kan veilede. Det trenger ikke være spesialister, men noen som kan ta en telefon til Lyngdal for eksempel. Jeg vil gå inn for at man har en litt rund formulering, fortsatte Kjær.

Arild Berge (V) mente også det var viktig å beholde NAV-tjenestene.

– Vi skal jo være med å bygge en ny kommune. En av tingene det er viktig å ha fokus på er innbyggertorget. Det er vedtatt. Men innholdet og volumet. Det er vedtatt at NAV skal være representert her på innbyggertorget. Det er viktig at det ikke er et kontor som har lite innflytelse på innbyggerenes ve og vel, sa Berge.

Tilslutt ble formannskapsmedlemmene enige om følgende fellesforslag:

Fellesnemnda har vedtatt at NAV skal ha kontortjenester i Søgne. For at denne tjenesten skal være et lavterskeltilbud og ha reell betydning for innbyggerne må den som et minimum inneholde:

Nødhjelp

Nødbolig

Unge under 30 år

Flyktninger

Gjeldsrådgivning

Oppfølgning av lokale arbeidsgivereMange opplever et digitalt utenforskap. Veiledningstjenesten i innbyggertorget må omfatte bistand/ veiledning til å søke digitalt på alle NAV- tjenester.