Asplan Viak har laget en kommunediagnose for Søgne. Det blir flere utfordringer i kommunen. Ny E39 kan gi utfordringer for butikkene.

Diagnosen sier at den eldre delen av befolkningen vil øke kraftig. Eksempelvis vil aldersgruppen over 80 år øke fra 300 innbyggere i dag, til 800 innbyggere i fram til 2030.

«Det er stor sannsynlighet for at dette vil gi behov for mange universelt utformete leiligheter, sykehjem og omsorgsboliger i Søgne», blir det konkludert med i diagnosen.

Dette kan, i følge rapporten  gi et  potensial for vekst i Tangvall, knyttet til leiligheter i sentrum, omsorgstjenester og behov lokal handel.

Diagnosen peker på at veksten i barnekullene vil være liten, slik at behovet for nye skoler og barnehager vil være begrenset.

Utfordringer for Tangvall

Arkitektfirmaet har en mening om at Tangvall vil kunne betjene en betydelig andel av varehandelen for Søgnebefolkningen, men de mener et viktig spørsmål vil bli i hvilken grad en skal forsøke å etablere Tangvall som en konkurrent til de store kjøpesentrene og bilbaserte handelsområdene.

De mener også at en ny E-39 kan by på utfordringer for Tangvall som handelssted.

I analysen står det: ”Vi tror at det er viktig å være bevisst på at ny E39 ikke bare gir muligheter som kortere reisevei for pendlere, men også utfordringer. For eksempel vil et bedre veinett kunne gjøre det lettere å kjøre forbi Tangvall for å handle andre steder”.

De spør seg også om hvor mye av den fremtidige veksten i Søgne skal legges til Tangvall.

Hva blir strategien

Fra diagnosens spørsmål kan vi lese:

• Vil nye boliger og økt handel være hovedstrategien for å utvikle Tangvall, eller skal en satse minst like mye å utvikle aktiviteter og lokale funksjoner som skole, ungdomshus, aktivitetspark og turveier, eldre og omsorgstjenester?

• Skal kommunen utvikle en strategi for å tiltrekke seg flere yngre og dermed endre den demografiske utviklingen. Eller bør fokus være på å møte eldrebølgen på best mulig måte? Eller handler det om flere parallelle strategier?

Skal Søgne fortsatt være en bokommune for dem som jobber i Kristiansand eller skal Søgne satse på å utvikle mer næringsliv?

Lage mulighetsstudie.

Alle de spørsmål og konklusjoner som Asplan Viak presenterer i denne kommunediagnosen skal arkitektfirmaet sammen med en gruppe fra kommunen, næringsliv, pensjonister og andre brukere at Tangvall finne ut av de riktige svarene på.

Asplan Viak skal også lage en mulighetsstudie for Tangvall.

Denne studien skal lages ut fra de slutninger som ressursgruppen  kommer til enighet om.

Etterhvert skal det lages en kommunedelsplan for Tangvall.