Den omstridte planen for Pålsnes skal behandles i planutvalget i morgen onsdag. Torfinn Kleivset (KrF) vil utsette saken.

– Det var det forrige planutvalget som hadde denne. Og det er mange i dagens utvalg som ikke kjenner saken, så jeg er innstilt på at vi tar et ekstraordinært møte for akkurat Pålsnes, sier Kleivset, som er leder for plan- og miljøutvalget.

I forslaget vil Kleivset legge opp til utvalget først diskuterer innholdet i saken, før de reiser ut på befaring, for deretter fortsette behandlingen.

Kleivset innrømmer at saken er vanskelig. Folk som bor på Pålsnes ønsker færrest mulig restriksjoner, og mange vil fradele nye tomter. Samtidig forlanger Fylkesmannen omfattende friluftsområder og krav om gang- og sykkelveg i området. Fylkesmannen er heller ikke fornøyd med vegløsningene i den nye planen.

– Det var folksomt på gruppemøtene mandag kveld, ja, bekrefter Kleivset.

KrF-politikeren vil ikke forskuttere om han får flertall for sitt utsettelses- og befaringsforslag, men god politisk skikk og bruk er å støtte slike forslag.

Det er stor avstand mellom kommune og fylkesmann i denne saken. Hvis Fylkesmannen holder fast på sine innsigelser, vil hele 15-17 boligtomter forsvinne fra planen. Både administrasjon og politikere har lagt opp til at området skal kunne fortettes, og plansjef Dag Arntsen skriver i saken at rådmannen mener Fylkesmannen går for langt i vernet av 100-metersbeltet i dette området.

Men rådmannen er enig med Fylkesmannen om at området i Pålsnesbukta skal være friluftsområde og ikke tomteområde, slik det forrige planutvalget ønsket.