Omsider måtte det komme, trolig vil heller ikke dette by på problemer fra de politiske forkjemperne i Ap, Høyre, Krf og Venstre, eller rettere sagt «Sør som før»...

Bystyret i Kristiansand og politikerne i fylkestingene i Agder blir nå bedt om en dobling av driftstilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU). Vi kritikere er absolutt ikke overrasket, dette har vi varslet for lenge siden. Spørsmålet er heller, hva blir det neste?

Kulturdirektøren i Kristiansand foreslår at kommunen mer enn dobler driftstilskuddet til SKMU, 84 millioner over 10 år. Dette kommer på toppen av 55 millioner til selve investeringen, i tillegg til en tomt som er subsidiert med 10-talls millioner.

Høyre mener «genial pengebruk», er det det? Hvilken informasjon er dette egentlig besluttet på? Er det andre saker kommunen heller bør prioritere?

Cultivas bevilgning på 100+35 millioner skal vel heller ikke glemmes?

Vest-Agders fylkeskultursjef ønsker at fylkeskommunen øker sitt driftstilskudd med tett på 100%, fra 3,9 millioner kroner til 7,4 millioner kroner per år. Med andre ord vil det fylkeskommunale bidraget nå minst 100 millioner over en 10 års periode. Er det rett prioritering?

Utover dette har vi en stat som først bevilger 175 millioner til selve bygget, dernest legges det nå opp til mer enn 20 millioner i driftsstøtte per år.

En ny, ikke ubetydelig post fra Kulturdepartementet er også inne i kalkylene, «gaveforsterkning». Sistnevnte stiller en rekke krav, og det stilles spørsmål om SKMU i det hele tatt har rett til en slik støtte?

Totalt rundt 800 offentlige millioner over en 10 års periode, uten «buffer», før eventuelle overskridelser. En rekke kostnader er heller ikke med. I nevnte tall inngår ikke inventar, brukerutstyr, planlegging av restaurant, flytting, prisjustering m.m. Hva når kostnadene blir høyere, eller museets inntekter uteblir? Hvem skal betale?

Basert på oppdaterte tall, uttalte fungerende fylkesordfører Tore Askildsen, fra Krf, at risiko var nå «tatt bort», men hva er egentlig forandret?

Kostnadsnivået i 2022 er noe redusert, trolig for å få budsjettene til å gå i NULL. Kostnader til fremtidige utstillinger er betydelig redusert, noe som vel innbefatter lavere aktivitet? Videre er prosjektkostnader, konsulenter, innkjøp til samling, samt andre driftskostnader redusert. Fjernlager/leie av magasiner er derimot økt. Avskrivninger og finanskostnader er omsider medtatt i budsjettet.

Forventede kostnader i 2022 er nå på beskjedne 59 millioner, men det er før kostnader (varer og personal) knyttet til restaurant/cafe som av en eller annen grunn kun er nettoført i budsjettene. Kostnadene er med andre ord mye høyere.

Inntektssiden for 2022 domineres av offentlige tilskudd. SKMUs egne inntekter består av prosjektinntekter, partnerinntekter, inntekter fra butikk, et dekningsbidrag per år fra restaurantdrift på meget hyggelige 3,6 millioner, samt knappe 13 millioner i billettinntekter.

Hvilke andre restauranter i området leverer et årlig dekningsbidrag på 3,6 millioner?

Antall besøkende skal tilsynelatende være betydelig moderert. Totalanslaget er tatt ned, og differensiering av billett er medtatt. Paradokset er at andelen betalende besøk er økt betydelig.

Forutsetningene for opprinnelig budsjett var et forholdstall på 55% betalende besøk, omtrent som landsgjennomsnittet. Nå legger museet opp til et forholdstall på tett på 80%(!). Hva tallet er for Henie-Onstad, Astrup-Fearnley, Munch antas at beslutningstakere vet?

SKMU forventer i 2022 hele 118.100 betalende besøk, faktisk en økning sett opp mot opprinnelig kommuniserte tall. Til sammenligning var betalende besøk for 2018 på 17.955. I løpet av 3 år må museet øke sine betalende besøk med mer enn 650%.

Det er bemerkelsesverdig at både billettinntekter (individuelle) og inntekter fra medlemskap er økt i 2022 vs tidligere budsjett.

Det bemerkes også at billettinntekter for 2018 var like over 1 million, mens forventede tall for 2022, dvs om kun 3 år, skal gjøre 12-gangen, for at budsjettet da skal gå i NULL.

I forhold til kvaliteten på budsjettene, kan det nevnes at SKMU sine faktiske billettinntekter for 2018 endte på mindre enn halvparten av det som var budsjettert.

SKMU skal uansett ha for at de satser, og også leverer. Det er et faktum at det totale besøkstallet for 2018 økte med like over 50%, til drøye 44.000 besøkende, hvorav barn og unge uten inngangspenger utgjorde en solid majoritet.

Det er derimot spesielt at det ikke kommuniseres ut, verken fra museet, ei heller fra landsdelens lokalavis, at AKO Kunststiftelse har stått for en betydelig egen-subsidiering av transport for den unge gruppen, en gruppe som utgjør mer enn 60% av det totale besøket. Hvor lenge en slik subsidiering opprettholdes er det få som vet, men at den har påvirket besøkstallene betydelig er nok helt åpenbart.

I dette prosjektet er det mye som fortsatt er uklart, og mange spørsmål som må besvares. Om og når svarene kommer, er det nok ingen som vet…

Folkelista er klare i denne saken. «Ja til kunst, men nei til Kunstsilo!». Dersom du ønsker forandring i Kristiansand, stem Tverrpolitisk Folkeliste på valgdagen i september.

Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste

Bernt Erik Olsen, sistekandidat Tverrpolitisk Folkeliste