Det planlagte krysset på Monan, i forbindelse med ny E39 trasè, blir 1,2 kilometer langt mellom øst og vest, og 13 meter høyt i tre plan.

Det er mange som har spurt Budstikka om vi vet hvordan dette krysset egentlig blir.Den nye illustrasjonen vi har fått fra Statens Vegvesen viser bedre hvordan dette krysset kan bli seende ut.

Vi kan ellers nevne at dersom det kommer en broløsning over Repstadveien, mellom Tangvall og Tinntjønn skole, så vil den broa bli cirka 24 meter over Repstadveien.

Litt mer tall. Det er, i følge prosjektleder for E39 mellom kristiansand og Ålgård, Nils Ragnar Tvedt, opp mot ti ganger så dyrt å vedlikeholde hver meter vei inne i en tunnel enn det å vedlikeholde en vei som ligger i dagen.

Dersom det skulle bli en tunnel fra Monan og til vest for Vedderheia så vil den tunnelen bli nesten dobbel så lang som den lengste tunnelen mellom Kristiansand og Lillesand.

Jon Terje Ekeland er planleggingsleder for E39 gjennom Søgne. Han sier at begge de alternativene som er lagt fram fra Veivesenet er gode løsninger.– Det er Søgne kommune som bestemmer hvilken av de to veitraseene som skal brukes. Vi har lagt fram de to forslagene hvor vi anbefaler ett og fraråder et annet, men vi kommer likevel til å akseptere det Søgne kommune bestemmer seg for, sier Ekeland.

Det er en kjensgjerning at en lang tunnel vil fordyre prosjektet med 450 millioner kroner.– Dette er penger som kunne blitt brukt andre steder, men det skal ikke vi legge oss opp i. Veivesenet opplyser bare om at alternativet med den lange tunnelen har høyere bygge og driftskostnader som vil gi en lavere samfunsnytte i og med at denne løsningen koster mer penger, sier planleggingslederen.

Gartnerløkka til Breimyr

Budstikka får opplyst at det allerede i 2017 vil bli startet opp arbeidet med ny E39 mellom Gartnerløkka og Breimyr.– Her forventes reguleringsplanen vedtatt i februar i år. Finansieringen forutsettes avklart gjennom arbeidet med Bymiljøpakka i Kristiansandsregionen, så dette ligger an til å bli den første oppstarten av E-39 mellom Kristiansand og Døle bru, sier Jon Terje Ekeland.Når Søgne kommende sommer har bestemt seg for hvilken trasè de velger så sier Ekeland at veivesenet vil starte opp reguleringsarbeidet mellom Monan og Døle bru.– Vi starter dette arbeidet i 2015 og håper vi får en vedtatt en reguleringsplan i løpet av 2016. Det er nå bevilget penger så vi kan starte dette reguleringsarbeidet umiddelbart etter at kommunedelplanen er vedtatt, sier Ekeland.

Gjennom arbeidet med reguleringsplanen vil den endelige utformingen av brua over Trysfjorden bli bestemt.. Den som ligger på illustrasjonene nå er, i følge veivesenets folk, bare noe som viser eksempler på mulige broløsninger.Det blir sagt til Budstikka at vi ikke skal se bort fra at det kan bli en broløsning som er nokså lik på den nye Varoddbroa.

Det er, ifølge Ekeland, avsatt en milliard kroner i Nasjonal Transportplan (NTP) til å starte opp arbeidet fra Lindelia og til Døle bru.– Denne strekningen håper vi å komme i gang med i tidsrommet mellom 2018 og 2023, sier Ekeland.

Illustrasjon av hvordan den nye kryssløsningen på Monan blir. krysset er 13 meter høyt og 1,2 kilometer langt. [Illustrasjon fra Statens Vegvesen]