Dette fremgår av saksutredningen til møtet i hovedutvalget for kultur og utdanning 17. november.

Fremtidens naturbrukslinje må ta høyde for fremtidens behov, både i matproduksjon og alternativ energi, mener fylkesrådmannen. Det er mer fremtid i å satse på smådyr enn store dyr som krever fjøs. Fylkeskommunen ser også for seg et småskalaanlegg for alternativ energi.

Les også: Ansatte vil bevare fjøs og matproduksjon

Les også:

Svak rekruttering

Naturbrukslinjen har hatt svak rekruttering gjennom flere år, samtidig er det økende behov i samfunnet etter folk med kompetanse innen energi, miljø og bærekraftig matproduksjon. Dette vil fylket styrke ved denne skolen.

«Arbeidsgruppen har sett på trender, og mener at urbant hagebruk vil bli stadig viktigere. Dyrking av spiselige vekster i paller og bed ivaretar mål i læreplanen for naturbruk, og kan enkelt la seg realisere på den nye Søgne vgs. på Tangvall. Et "pedagogisk uteområde" med mange ulike planteslag rundt skolen vil være nyttig i undervisningen, og berikende for lokalmiljøet. Produksjon av plantene krever et veksthus, som kan ligge på Søgnetunet,» står det i saksutredningen.

De foreslår videre at det opprettes et småskalaanlegg for alternativ energi, som vindmølle, vindfanger og solcellepanel på den fremtidige skolen på Tangvall. Dette kan brukes både til naturbruk og på andre studiespesialiserende fag. Fylkeskommunen ser også for seg samarbeid med ingeniørutdanningen på UiA.

Hund før ku

Det skal fortsatt være dyr på skolen på Søgnetunet, slik det er i dag. Hest- og hovslagerfaget er populært. Ønsket er å utbedre treningsarelene slik at interessen kan bli større, men dette er en kompetanse næringslivet i liten grad etterspør.  Når det gjelder større dyr, så er arbeidsgruppen og fylkesrådmannen uenige. Sistnevnte peker på at denne utdannelsen er lite populær og at snittalderen for dem som overtar en bondegård, er 52 år. Den kompetansen de trenger da, får de på andre måter.  Elevene som kommer til skolen derimot, er ungdommer fra bynære strøk. Derfor foreslår fylkeskommunen å satse på smådyr, som hund og familiedyr, fordi dette er en kunnskap som også etterspørres.

Videre påpeker fylkesrådmannen at dagens anlegg for store dyr ikke er rustet for fremtiden. De henger etter målt mot dagens HMS-krav og vil ikke være godkjent fra 2024 når krav om løsdriftfjøs trår i kraft. Derfor brenner det et blått lys for fjøset på Søgne videregående.

Skole i bygda

Målet med fremtidens skole på Tangvall, er at den skal spille en sentral rolle i bygdelivet. Den skal være en drivkraft for utvikling og være et kraftsenter.  I denne sammenheng dukker begrepet "pedagogisk uteområde" opp. Det vil si at området rundt skolen blir like viktig som selve bygget. Fylkesrådmannen peker på at skolen vil havne i et miljø preget av handel, kultur, idrett og utdanning.

«Området skal fylles med et stort antall ulike plantesorter og dekker, og kan også ha småskala anlegg for alternativ energi. Det skal tilrettelegges både for undervisningsformål og som arena for inspirasjon og rekreasjon for lokalbefolkningen. Et godt planlagt anlegg for "urbant hagebruk" vil ikke bare være en læringsarena for elevene, men også et utstillingsvindu for befolkningen. Urbant hagebruk er en voksende trend i den vestlige delen av verden, og interesserte vil kunne besøke skolens områder, og få kunnskap og inspirasjon til matdyrking i byhager og verandakasser», står det i saksutredningen.

For å skape identitet om skolen, er det et poeng at så mange som mulig av oppgavene på naturbrukslinjen, er på Tangvall og ikke Søgnetunet. Praksis med dyr må skje ved dagens skole. De organiserte er skeptiske til transporten som blir nødvendig mellom disse to stedene.

Sakspapirene til møtet 17. november kan du lese her.

Forslaget til vedtak fra fylkesrådmannen lyder slik:

Hovedutvalg for kultur og utdanning gir sin tilslutning til at følgende beskrivelse av naturbruk legges til grunn for videre arbeid med rom- og funksjonsprogram for ny Søgne videregående skole:

1. Så mye som mulig av praksis knyttet til hagebruk og gartneri legges til Tangvall. Urbant hagebruk og pedagogisk uteområde vektlegges.

2. Miljø, klima og energi skal være sentralt i naturbruksopplæringen, og etablering av anlegg for alternativ energi ved skolen på Tangvall vurderes.

3. Programområde for hest- og hovslagerfaget styrkes, og etablering av praktiske og moderne praksisarenaer på Søgnetunet vurderes.

4. Innen programområde for landbruk og gartneri prioriteres hund og smådyr. Etablering av gode praksisarenaer på Søgnetunet for dette tilbudet vurderes.

5. Fylkeskommunen vurderer alternative løsninger for praksis med tradisjonelle husdyr.

Les også: Skal bli førende på miljøbygg