Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå).

21 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Søgne og Songdalen er ikke en av dem, og kommer dårlig ut. Søgne har fått null poeng. Songdalen to.

Her kan du finne en liste over kulturminner i Søgne og Songdalen.

Riksantikvarens kommunerangering

Det er tredje gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminneforvaltning.

KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. På spørsmål som ikke er svart på, er det gitt null poeng. Færre kommuner enn i fjor har null poeng i år.

Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av lokale kulturminner.

Spørsmålene som er brukt fra KOSTRA-rapporteringen er:

• Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)

• Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)

• Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)

• Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)

• Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng.

De beste kommunene

Følgende er de 21 beste kommunene i rangeringen:

Bærum, Folldal, Giske, Hå, Karmøy, Kongsvinger, Kristiansand, Lier, Lillehammer, Nedre Eiker, Oslo, Sandnes, Sauherad, Skedsmo, Ski, Suldal, Sunndal, Sveio, Sørum, Tinn og Tønsberg.