Songdalen formannskap har en pott på 100 000 som de kan bevilge til ulike formål. Rådmannen foreslo at TV-aksjonen støttes med 10.000 og at Songdalen Fellesråd for eldre og funksjonshemmede får 5000 i støtte til planlagt arrangement på Søgne Gamle Prestegård. Søknad til minnesmerke for krigsseilere i Vest-Agder og Heimevernets historie foreslo rådmannen at politikerne skulle avslå. Han minnet også formannskapet om Songdalen skolekorps jubilerer og det vil være greit å gi den 10.000. Politikerne ble også anbefalt å avvikle ordningen, ikke ha en slik pott i 2019. Slike lokale ordninger som disponeres av formannskapet vil ikke være aktuelt i etableringen av storkommunen og dermed like greit å avvikle.

Dette var ikke Songdalens øverste politikere komfertable med. Øystein Hatlebakk møtte som varamann for Frp.

– Jeg synes det er viktig at vi støtter minnesmerket til krigsseilerne og foreslår at de får en krone per innbygger, foreslo Hatlebakk.

– Jeg er glad i Heimevernet også, sa ordfører Johnny Greibesland og ba formannskapssekretær Reidun Fredriksen sette opp et nytt punkt hvor det bevilges 10.000 til skolekorpset, 5000 til Heimevernet og 5000 til minnesmerke.

– Sett Øystein Hatlebakk som forslagsstiller på alle punktene, vi må gjøre det enkelt, sa ordføreren med lang fartstid i politikken.

– I dag er det kjekt å være varamann, smilte Hatlebakk.

Formannskapet lyttet heller ikke til rådmannens forslag om å avvikle ordningen. De vedtok enstemmig at ordningen skal fortsette i Songdalens siste leveår.