Plansjef Dag Arntsen er skeptisk til Hellvik hus sitt forslag om å blande næring og boliger i den nye delen av Linnegrøvan.

Bakgrunnen er primært at dette krever tilrettelegging for barn samt tiltak for mye trafikanter. Arntsen mener hele det nye området bør forbeholdes næring.

«Linnegrøvan vil være et bilbasert næringsområde,» skriver Arntsen.

Også et område som er regulert til bolig i kommuneplanen, mener plansjefen bør reguleres til næring.

Den nye planen omfatter en utvidelse av næringsområdet ned til Søgneelva. Området er allerede avsatt til utbygging i kommuneplanen og berører ikke ytterligere landbruksarealer. I forbindelse med utbyggingen ønsker Hellvik hus en rundveg samt rundkjøring i krysset ved Høllevegen. Skal det komme en rundveg, må det imidlertid tas noe dyrket mark til dette.

Saken behandles av planutvalget onsdag.

Deler av området mellom dagens industriområde og Søgneelva skal bygges ut.