Det var i forbindelse med klimastreiken at Eikeland skrev interpellasjon hvor han ville vite om skolenes fraværsregler. Første spørsmål fra Frp-politikeren var hvordan vil praktiseringen av fraværet være i skolene i Søgne fremover, dersom fraværsårsaken er politisk aktivitet? Vil det bli gitt lik praksis med gyldig fravær også ved andre type arrangementer, uansett politisk sak så fremt den er innenfor Norges lover?

Ordfører svarte at reglene er annerledes i grunnskolen enn i videregående.

– Etter søknad fra foresatte kan det gis permisjon inntil 10 dager pr skoleår dersom det vurderes som forsvarlig. I retningslinjene presiseres det at det bare er foresatte som kan søke elevpermisjon. En politisk organisasjon vil for eksempel ikke kunne søke kollektiv permisjon på vegne av mange elever, sa Hilde og utdypet:

– I skolene i Søgne innvilges i all hovedsak alle permisjonssøknader fra foresatte, uavhengig av om det er søknad i forbindelse med familiebegivenheter, reiser, fritidsarrangementer eller andre arrangementer.

Hun forklarte at dette er et foreldreansvar.

– Det sentrale for vurderingen om fraværet innvilges, er om skolen vurderer det som forsvarlig ut fra elevens opplæringssituasjon. Tidligere permisjoner og samlet fravær vil være del av vurderingen, svarte Hilde.

Skole og lærere

Er det riktig at skolene og lærere selv skal kunne definere hva som er bra ungdomsengasjement, og er dette i tråd med norsk lov?

– Søgne kommune legger til rette for at skolens innhold og praksis skal gjenspeile ulike samfunnsdiskusjoner som barn og unge lever med og i til enhver tid. Ledelsen oppmuntrer aktivt til å aktualisere dagsaktuelle tema gjennom opplæringen og ved flere av skolene har demonstrasjonen forrige uke blitt brukt bl.a. i kunst og håndverksfaget og samfunnsfaget, er forkortet svar fra ordføreren.

– Dersom klima er en del av undervisningen i Søgneskolen, hva er kompetansemålene i læreplanen?

– Her hentet ordfører ut et utdrag fra nasjonal læreplan hvor det står om klima som er en del av naturfag hvor elevene skal lære om klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær som et eksempel. Det er også vedtatt en ny overordnet læreplan hvor skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.

Olje

Interpellasjonen inneholdt også om ordfører er bekymret for konsekvensene om oljekrana skrus igjen.

– Meg bekjent er det ingen som har krevd at vi i dag skal slutte å produsere olje og gass umiddelbart. Spørsmålet som de streikende elevene har reist er om vi skal fortsette letevirksomheten etter nye områder eller ikke. Hvorvidt dette i fremtiden vil ha en skattemessig konsekvens eller ikke er avhengig av hvordan Norge klarer overgangen til det grønne skiftet – om vi finner nye næringer vi kan få inntekter fra og hvordan vi rigger oss til et fossilt fritt samfunn i fremtiden.Spørsmål om skattenivå er derfor helt hypotetisk og urealistisk fremstilt her. Det er Stortinget som årlig vedtar budsjett i dette landet og som fastsetter skattenivå. Det er derfor etter mitt syn lite relevant hva en ordfører i Søgne mener, var avslutningssvaret til ordføreren.

Debatt i etterkant

Eikeland mente etter å ha fått svar, at til slutt og rest er det skolen og lærere som avgjør fravær.

Karl Strandvik (Uavhengig) var raskt på talerstolen og kalte interpellasjonen en samrøre av prinsipielle spørsmål. Han ble meget indignert over Eikelands oppfatning om lærernes rolle og mente det var mistillit til lærere og skole.

Yngvar Monstad (MDG) er selv lærer og oppklarte at skolen og lærere kan ikke selv definere hva som er gyldig fravær.

– Det er foreldrene, hvis foreldre har sagt hva det gjelder, så legger ikke skolen seg opp i det. Hvis foreldre ikke gir beskjed at barnet er borte, da ser det ut som eleven har valgt å være borte på eget initiativ eller at foreldre ikke har evnet og gi beskjed, han flettet også med at de ti milliardene som brukes til oljeleting kan brukes til at Norge kan få flere ben å stå på i framtiden. – Vi har naboland som ikke har olje og klarer seg veldig bra, avsluttet Monstad.

Astrid Hilde tok igjen ordet og anbefalte Eikeland å lese reglene for fravær i skolen.

– Nei, det er ikke lærerne, og bompenger står ikke i læringsplan. Hvis en ønsker at det skal være et eget fag så må en begynne med å endre på læreplanen først, fastslo ordfører.