Vil involvere ungdomsskoler i plastryddeprosjekt

foto