En enstemmig lagrett dømte den 27 år gamle mannen som drepte Elin Laursen 30. mars i fjor til 15 års forvaring. Den tiltalte sa i retten at han forstod dommen, men var ikke enig. Han svarte ja på å ta betenkningstid for å avgjøre om dommen skal ankes.

Lagmannsretten har lagt særlig vekt på forholdene rundt selve drapshandlingen. Også at drapet er skjedd på en eks-kjæreste, som gikk i stadig angst for tiltalte, og som ikke hadde gjort noe som kunne rettferdiggjøre en affekthandling.

Forvaring

Hovedvilkåret for å dømme til forvaring, er at en tidsbestemt fengselstraff ikke anses å være nok til å verne samfunnet. Det må også oppfylles et særvilkår. I denne saken har tiltalte utført et særlig alvorlig lovbrudd, noe som gjør at også særvilkår er oppfylt. Lagmannsretten fant også at hovedvilkåret er oppfylt.

To kvinner

Tiltalte ble kjent med en annen kvinne via nettsamtaler. De traff hverandre, men kvinnen som har forklart seg i retten kunne også fortelle at han ikke ville akseptere at hun ønsket å avslutte kontakten. Dette var i samme tidsrom. At tiltalte framviste samme mønster, med å igjen og igjen ta kontakt for å få kvinnene til å ombestemme seg og framviste en svært kontrollerende oppførsel, er etter lagmannsrettens syn alarmerende i forhold til andre kvinner tiltalte kan komme i kontakt med, selv etter en fengselsstraff.

Fengselstraff ikke nok

Videre heter det i dommen:

"Lagmannsretten finn såleis at (tiltalte) har utvist ei så farleg åtferd og tilkjennegjeve slike farlege personlegdomstrekk at det ligg føre ein reell og nærliggjande fare for at han på nytt vil utføra eit alvorleg brotsverk som nemnt i straffelova § 39 c , og at det av omsyn til vern av samfunnet må reagerast med forvaring fordi sjølv langvarig fengselstraff ikkje vert sett på som nok. Lagmannsretten har også, på same måte som tingretten, vektlagt at tiltalte syntest å ha manglande evne til å ta til seg behandling."

Erstatning

Tiltalte ble også dømt til å betale foreldrene til Elin Laursen et oppreisningsbeløp utover normer fastsatt av Høyesterett. Dette begrunnes med at drapet skjedde i familiens hjem. Hjemmet som normalt skulle forbindes med gode familieminner, er blitt ødelagt og må selges med opplysninger om hva som har skjedd der.

Fristen for å anke dommen er 14 dager.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen og bistandsadvokat Ben Fegran etter at dommen er lest opp.