Mange av kommunens innbyggere føler at store og viktige beslutninger, som påvirker både økonomi og hverdagen til folk flest, fattes i lukkede fora med liten grad av reell demokratisk innflytelse på det endelige resultatet. Mange røster mener det har utviklet seg til en ukultur i beslutningsprosessene.

Gjennom de siste ukene har flere samlet seg. Partiløse, medlemmer fra AP, Høyre, Krf, SP, SV, Frp, ja fra alle det etablerte partiene. Det er folk i alle samfunnsklasser. Det er kvinner, det er menn. Det er folk fra mange bydeler i kommunen, inkludert Søgne og Songdalen. Hvorfor? Jo, fordi vi ønsker forandring. Er det mulig? Ja, hvis enda flere «heiser flagg», MEN vi har dårlig tid!

Forandring? Er det ikke godt i Kristiansand? Absolutt, men likevel reagerer vi. Det er noe som er galt. Det går feil vei. På flere felt er det en klar ukultur som sniker seg inn. Det gjelder beslutningsprosesser, ivaretakelse av meninger, sløsing med fellesskapets midler m.m. De folkevalgte representerer i flere saker ikke meningene til flertallet av innbyggerne.

Vi kan nevne en mange saker; Gartnerløkka, flytting av havna, nivå og sosial profil på både eiendomsskatt og bompenger, ensidig utvikling av Kvadraturen, endring av skolestrukturer, kunstsilo, kulturskole, for å nevne noen. Høringsuttalelser blir ikke vektlagt, folkemøter kommer for sent i prosessene. Beslutninger tas uten å lytte til innbyggerne, med agendaer som ikke virker fornuftige for de som ikke er med i den innerste beslutningskrets.

Dette fører til avmakt og usikkerhet. Hva skal man stemme ved valget i september? Som før, eller noe helt nytt? Hva mener politikerne i viktige saker? Selv klassiske partimedlemmene, eliminerer seg frem til partiene ytterst på fløyene. Hvorfor? Fordi disse partiene er mer i takt med folket.

Demokratene? Mange sier bagasjen er problematisk, historikken utfordrende, ideologien er ikke forenelig, samt at personene blir for «bråkete». Hva betyr dette? Mange vet ikke hva de skal stemme. Velgere som normalt har stemt AP, Høyre, Krf, Venstre, finner seg ikke hjemme noe sted. Blir de hjemme? Finnes alternativ?

Personer er i ferd med å samles, fra forskjellige lag, med tverrpolitisk idelogi, men som klart forenes bak VIKTIGE saker hvor dagens politikere er fullstendig i utakt med sine innbyggere. Vi ønsker ikke et nytt parti, men en LISTE bestående av et tverrsnitt av lokalbefolkningen. En liste som tar tilbake regien, som endrer tankemønsteret, som endrer uheldige bindinger, og som ikke minst lytter til folket i sakene som virkelig betyr noe. Vi tror det er tid for å stoppe opp, ikke drive med strømmen!

Fellesskapets beste må i fokus, uten representanter som har underliggende økonomiske, forretningsmessige eller prestisjemessige motiver på tvers av befolkningens behov og interesser. Vi har tro på personer som kan si som det er. Det gjelder fortettingspolitikken, utbyggingen av Gartnerløkka, flytting av havn, kunstsilo og flere andre saker.

Det er mye vi reagerer på, hvor noe nevnes.

Vi liker ikke at arkitekter skjønnmaler virkeligheten. Vi liker ikke at politikerne misbruker begrepet «barnas by» for å få gjennomført en fortettingspolitikk i og rundt Kvadraturen. Boligene som bygges der er ikke tilpasset barnefamilier, verken når det gjelder boligareal eller pris. HELE kommunen er Barnas by, ikke bare Kvadraturen. Det som gir best umiddelbar inntjening, har ofte vist seg å være et dårlig alternativ for kommende generasjoner.

«Alle» er enige i at Gartnerløkka må bygges om, men vi støtter de som mener at det først må bygges en ringvei utenom byen. Vi tenker at Gartnerløkka kan nedskaleres. I byvekstavtalen er gjennomgangstrafikk unntatt fra nullvekstmålet, og denne trafikken er tillatt å vokse. Hvorfor klimamessige argumenter for å forsvare at utbyggingen av Gartnerløkka skal skje først? Gartnerløkka er et byutviklingsprosjekt.

Vi er mot Kunstsilo, for vi aksepterer ikke at flere hundre millioner av felleskapets midler brukes ukritisk og ubalansert. Vi aksepterer ikke prosessene bak. Hva med idretten? Hva med bredden? Kulturskolene må ut i bydelene. Byutvikling må skje i hele kommunen, ikke utelukkende i en bykjerne.

Vi ønsker helt klart at Kristiansand også i fremtiden skal være en attraktiv havneby, men det er feil at havn skal flyttes for enhver pris. Vi må vite konsekvensene, vi må vite hva en ny havn skal brukes til? Hvorfor ikke boligutvikling ved Kongsgårdbukta? Hvorfor får ikke KMV-området en fair mulighet?

Vi ser at svært mange politikere er i utakt med hva innbyggerne vil. Prosessene ser ikke ut til å være riktige. Vi ønsker at uheldige bånd brytes, vi ønsker ryddige og transparente prosesser, men da er vi avhengig av et solid lag. Et lag som bla er tuftet på kvalitet, kunnskap og sunn fornuft.

Vi vet at vi er mange, men vi når ikke ut til alle. Tiden er kort, deadline er kun få dager unna, 31. mars. Vi ønsker å høre fra deg, for vi ønsker en liste FOR folket, som taler innbyggernes sak, og som tar argumentene på alvor. En slik liste skal være tverrpolitisk.

Vil du være en del av laget? Gi beskjed i dag!

Arkiv