Rådmannen i Søgne vil øke kommunens overskudd for å være rustet for fremtidens store behov for investeringer. I alt skal det investeres for over en halv milliard de neste fire årene (se interaktiv liste nederst). Det fremgår av økonomiplanen for 2016-2019 som ble lagt frem onsdag morgen på Søgne rådhus.

«I budsjettforslaget for 2016 foreslås det å øke netto driftsresultat fra 5,5 til 11,5 mill. kroner,» skriver rådmann Kim Høyer Holum.

Les også: – Har fått gjennomslag

Dette skal gi rom for å betale renter og avdrag på investeringene som gjøres. Den største andelen av en kommunes oppgaver består i tjenester for oppvoksende generasjon (skole og barnehage) og pleie og omsorg. Dette gjenspeiles i økonomiplanen:

• Investere i nytt skoleanlegg på Tangvall (200 mill)

• Bygge omsorgsboliger for møte økning i antall eldre og økt omsorgsbehov (112,5 mill).  Bakgrunnstall i planen viser at sammensetningen av kommunens innbyggere, dreier fra ung til eldre. Antall unge under 23 går ned i årene som kommer, mens andelen over øker. Dette vises ei en grafe der vi ser at det er innen pleie og omsorg utgiftsveksten vil være høyest i årene som kommer. Deretter kommer utgifter til barnehage.

I sitt notat vektlegger rådmannen særlig forholdet til de yngste. Dette er i tråd med de føringene som politikerne har gitt gjennom året, blant annet etter oppslag om mobbing i skolen. Kommunen vil vri pengebruk fra behandling til forebygging. Dette betyr i praksis:

• Øke ressurser til jordmor og helsesøster. Her har Søgne ligget etter statlige normer.

• Styrke familiesenteret og det psykososiale arbeidet.

• Mer samhandling mellom oppvekst og helse- og omsorg.

• Etablere beredskapsteam for å bistå og veilede skolene i vanskelige saker.

• Organisere et mobbeombud som kan hjelpe familier og elever som opplever dårlig samarbeid med skolen.

Men forebygging betyr også å endre innsatsen overfor de eldste, fremholder rådmannen:

• Styrke hjemmetjenesten, særlig i form av hverdagsrehabilitering. Noe styrkes fra 2017, da i form av pyskisk helsearbeid og habilitering.

• Pleie og omsorg for også flere hender i det daglige arbeider. Flere unge brukere øker presset innen denne tjenesten.

Alt dette koster penger. Regningen kommer blant annet i form av høyere gebyrer innen plan- og byggesak. Dette skal opp på selvkost og nivå med sammenlignbare kommuner.

I tillegg skal kommunen satse mer på vedlikehold av offentlige bygg. Dette følger satsting fra regjeringen, som et ledd i tiltak for å redusere arbeidsløshet.