Sentrale myndigheter har de seneste årene innskjerpet jordvernet. Bakgrunnen for det er det økende presset på matjord fra andre samfunnsinteresser og de globale utfordringene med klimaendringer og befolkningsøkning. Verden står overfor et økende matbehov, samtidig som avlinger og jordsmonn reduseres av de akselererende klimaendringene.

Grønt Nettverk har med samme begrunnelse engasjert seg i Søgne for jordvern for derved å bidra til at landbruksarealer i kommunen brukes til å dyrke mat på. Ett av de områdene vi har hatt et særlig engasjement om, er Linnegrøvan.

Området i Linnegrøvan mellom næringsområdet og elva er stort. Det har Agders beste matjord, det ligger tett opptil Søgneelva, god lysinnstråling og lett tilgjengelig. Alle disse faktorene bidrar i sum til at området har stor verdi som et viktig produksjonsområde for mat. Ulike matprodukter fra bær til potet og korn har i årenes løp vært produsert her.

Vi registrerer imidlertid at matproduksjon ikke lenger foregår på arealet. Det dyrkes nå plen. Se vedlagt fotografi tatt 02.09.2016.

Den nordlige delen av jordet (tidligere benevnt A og B – til sammen ca 14 dekar) er i kommunedelplan definert til næringsformål, men den sydlige delen (tidligere benevnt C – anslagsvis 25 dekar) er definert som landbruksområde. Vi er også kjent med at det på andre store, regulerte landbruksområder (Føreid, langs Hølleveien) foregår plenproduksjon.

Grønt Nettverk synes det er urovekkende at den beste matjorda på Agder som vi altså har, ikke benyttes til å produsere mat, men plen. I denne sammenlikningen må plen ansees som et mindre viktig samfunnsprodukt. Selv om slik produksjon skulle være kortvarig og også som et vekselbrukstiltak bør det, etter vår oppfatning, avklares av landbruksmyndighetene når det dreier seg om så store landbruksarealer.

Grønt Nettverk vil be landbruksmyndighetene vurdere om denne bruken av regulerte landbruksområder er ønskelig og i overenstemmelse med jordloven. Vi viser i særlig grad til § 1 – formålsparagrafen og § 9 om bruk av dyrka og dyrkbar jord.

Søgne, 27.09.2016