BGM Arkitekter AS  har på vegne av Songdalen kommune sendt ut melding om oppstart av detaljregulering for Nye Rosseland skole. Kunngjøringen er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8. I meldingen står følgende:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

Saken publisert på hjemmesiden til Songdalen kommune leser du i sin helhet her